Rest av rundtimmerlada på Petmyråkern, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2018 (maj 2003)

Allt som återstår av ladan i december 2018 är några multnade varv av det nordöstra hörnet.
På Petmyråkern finns resterna av en rundtimmerlada, 60.44564, 14.67316 (WGS 84), från vilken jag i maj 2003 tog två prov, dels en del av en stock, dels borrprov ur en annan stock. Båda är av gran med sista ring från 1788, varav slutsatsen att ladan ursprungligen timrades ca 1789 kan dras. I december 2018 återvände jag till platsen för att fastställa position och ta några bilder. I de rester av ladans norvästra hörn, som nu finns kvar, var det inte längre möjligt att ta några användbara prov med tillväxtborr. Jag noterade också att ungefär 3 meter sydväst om det återstående hörnet ligger en hög av vad som torde vara multnad torv, vilket kan tolkas som att ladans sista användningsområde varit som torvlada.

Storskifteskartan har en infälld kartbild över Petmyråkern, som är svår att passa in på senare kartor. Här vänd -160° – då kommer också ladan norr om åkern, vilket kanske är en mer sannolik placering än i söder.
Mot lantmäteriets ortofoto 1960 passar bilden om man antar att strandkanten och bäcken är utritade - alla åkrar ligger där det torde vara möjligt med åker. Den blå rektangeln är platsen där ladruinen återfinns.
Men om detta är riktigt har lantmätaren 1849 sluntit och lagt figuren omkring 20 meter för långt åt söder...

Petmyråkern finns med som en infälld bild i hörnet på Storskifteskartan 1812. I beskrivningen framgår att den (delvis?) ännu är skattefri (nyuppodlad) och delas lika mellan gårdarna litt. S (Jons Lasses) och litt. Q (Jons Olars) i Forsen, men att döma av den ekonomiska kartan hör norra delen till Forsen 2 (Jons Olars), medan den södra delen hör till Handbacken 8, alltså litt M på Storskifteskartan (Lindkvistes). Förklaringen torde kunna ligga i att den odlats upp av två bröder från litt S (Jons Lasses i Forsen), nämligen litt Q: Olof Ersson f. 1760 gift 12 nov 1780 och litt M: Jöns Ersson f. 1748 gift 1 jan 1784 död 1805. Att döma av ett ytligt studium av släktboken kanske arvsförhållandena ännu inte var klara vid skiftet, varför den senares del måhända registrerades på fädernegården?

Ladresten återfinns strax söder om gränsen, alltså på Lindkvistes, men när den gränsen drogs vet jag inte. Vid Storskiftet stod den inte där och således inte heller när den timrades 1788 eller -89. På Storskifteskartan finns dock en lada på en annan plats, men om den är identisk med vår lada, eller om denna flyttats från annat håll kan vi nog inte säkert veta även om grantimret den är gjord av verkar ha vuxit på instabil mark och skulle kunna vara från platsen. Storskifteskartan är svårtolkad. Figurerna stämmer inte med skogsdelningskartans figur 1849 som är identisk med Ekonomiska kartans figur. Den bästa tolkningen jag kan hitta är att kartan vänts upp och ned, och att området sedan felidentifierades och placerades lite för långt åt söder när skogsmarken delades några decennier senare. Om denna hypotes är korrekt skulle ladan på storskifteskartan ligga norr om odlingsområdet, vilket är en vanligare placering än vid den skuggiga sydänden. Den skulle i så fall ha hamnat precis på gränsen för inägan när skogsmarken fick gränser, vilket kunde vara skäl för att den flyttats. Koordinaterna för den gamla ladplatsen skulle i så fall vara ungefär 60.44688, 14.6733 (WGS 84). Huruvida det kan ha vara en lämplig ladplats borde undersökas för att i någon mån pröva hypotesen. Om den undersökta ladan ursprungligen timrats på Petmyråkern eller inte kan likväl tyvärr knappast säkert fastslås.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Mätvärden (rådata)

PMALR 1 Ladrest, Petmyråkern, Handbacken, Floda sn     PCAB
PMALR 2 Sweden    Picea abies     230 6026N1440E     1700 1788
PMALR 3 T.Axelson
PMALR  #### 60.44564, 14.67316
PMALR1a 1709  90
PMALR1a 1710  78  78  66  51  68  69  81  74  68  53
PMALR1a 1720  57  54  71  84  81  75  71  77  83  63
PMALR1a 1730  57  107  101  78  50  41  36  44  74  65
PMALR1a 1740  74  50  38  32  24  36  23  27  28  26
PMALR1a 1750  29  41  62  59  75  65  53  41  37  21
PMALR1a 1760  33  47  45  54  41  54  51  42  36  42
PMALR1a 1770  27  22  30  30  35  36  42  48  68  56
PMALR1a 1780  43  42  37  60  51  49  46  51  999
PMALR1a #### yttersta ofullst
PMALR1b 1708  86  92
PMALR1b 1710  88  77  58  75  81  101  90  72  66  66
PMALR1b 1720  70  85  102  99  83  76  87  87  72  51
PMALR1b 1730  83  100  63  55  42  40  49  74  70  68
PMALR1b 1740  61  38  32  21  30  17  30  25  30  36
PMALR1b 1750  42  55  57  83  74  61  51  42  34  38
PMALR1b 1760  40  53  51  38  57  59  51  51  42  30
PMALR1b 1770  28  32  28  30  32  30  38  38  40  28
PMALR1b 1780  23  19  25  21  25  19  13  15  17  999
PMALR2a 1703  144  98  108  112  82  79  63
PMALR2a 1710  58  46  42  46  50  60  55  48  49  51
PMALR2a 1720  38  47  60  60  53  72  54  61  68  79
PMALR2a 1730  81  67  72  54  54  42  39  47  62  60
PMALR2a 1740  43  30  38  34  32  36  41  39  25  30
PMALR2a 1750  17  28  30  23  47  44  34  34  32  51
PMALR2a 1760  59  79  81  85  55  81  74  55  51  44
PMALR2a 1770  32  36  42  34  47  51  59  68  62  38
PMALR2a 1780  55  66  53  76  57  49  38  34  40  999
PMALR2b 1700  170  156  165  192  134  123  140  108  107  94
PMALR2b 1710  70  53  51  55  64  68  70  62  66  64
PMALR2b 1720  49  54  68  58  49  70  56  60  73  73
PMALR2b 1730  68  58  77  60  49  41  43  71  74  69
PMALR2b 1740  51  36  34  32  25  41  43  49  40  28
PMALR2b 1750  21  21  28  30  42  51  34  32  42  55
PMALR2b 1760  61  76  85  93  59  85  80  74  61  51
PMALR2b 1770  38  38  44  38  40  49  53  72  68  42
PMALR2b 1780  61  68  51  74  61  51  34  34  36  999
PMALR2b #### ytterst ofullst (vittrad?)