Vikingatida vägröjning vid Klackbodmyran, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning 2010 – 2019

av Torbjörn Axelson

Sammanfattning

Vid vägen mellan Klackbodarna och Lindesnäs, sydväst om Bysjön i Nås grävdes ett antal stockar upp när en kabel lades ner 2010. Två av dem har mycket välbevarade fällsnitt gjorda med flera olika yxor. Dessa båda och ytterligare fyra stockar har daterats med yttersta årsring i den yngsta och bäst bevarade stocken från sommaren 798 e.Kr. Den kapades med yxa i båda ändar sedan den torkat och barken börjat falla, alltså några år senare. De övriga fem stammarna tolkas som lågor efter fallna torrtallar som stått och eller legat länge i luften innan de hamnade i myren och nedbrytningen hejdades. Mest troligt har alla träden dumpats i myren vid ett och samma tillfälle när en väg (stig) längs myrkanten röjts från korsande lågor under 800-talets första år. Tyvärr saknas helt stratigrafisk data. Genom antagande om hur stockarna bör ha fallit och hur huggen är lagda kan man se att huggarna varit vända åt söder, vilket kanske gör det troligt att de kom norrifrån. De har i så fall antagligen röjt en stig längs Bysjöns västra strand, kanske från Närsjö-Orsala området, där det finns blästerplatser som skulle kunna vara samtida, och upp mot Äskan. Övriga daterade träd är glest fördelade över de följande århundradena, och kan ha hamnat i myren av skilda skäl. I rapporten föreligger en 271 år lång vendeltida ringbreddskollektion för tall (AD 527-797) som förhoppningsvis kan användas som referens för framtida dateringar. Den har daterats med hjälp av referenskronologier från sydöstra Finland och Jämtland och även kontrollerats genom en kompletterande 14C datering.

De provtagna stockarna ligger alla vid det östra vägdiket. Stjärnor markerar daterade stockar – röda vendel/vikingatida (mörkröd 900-tal), grön högmedeltida, blå 1500-tal och turkos 1900-tal. Y markerar de yxkapade och orange ring representerar odaterade stockar.

Bakgrund

I samband med att en starkströmskabel 2010 lades ner längs vägen mot Lindesnäs söder om Klackbodarna, omkring en kilometer sydväst om Bysjöns sydspets, 60.3555, 14.5085 (WGS 84), grävdes ett femtontal subfossila stockar upp. Jag såg det i juni 2010, när arbetet var avslutat. Då sågade jag skivor ur de flesta stockarna, och tog borrprov ur de övriga. Stockarna var i mycket olika skick, någon med rester av bark kvar, medan de flesta uppenbarligen varit döda länge innan de hamnade i myren. Min tanke då var mest att de kanske kunde bidra som referensmaterial, och ge mig lite dendroerfarenhet av subfossilt material. Att två stockar var kapade med yxa fick mig att tro att det mesta nog var relativt sentida, kanske fäbod- eller brukstid, och av måttligt intresse som referensmaterial. Ett antal stockar, och däribland åtminstone en av de huggna, såg emellertid ut att kunna bilda en 271 år lång flytande kronologi, som jag då inte kunde datera. En annan flytande kronologi bestående av endast två träd, visade sig möjlig att datera (1500-tal), men med mycket dåliga värden för delar av tidsspannet, och därmed ointressant som referensmaterial. Endast en stock kunde användas för att stärka referensmaterialet (KLBM11 med ringar för 1076-1277, torrtall, som kanske hamnade i myren under 1300- eller möjligen 1400-talet).

I början av 2019 kom saken i ett nytt läge. Då upptäckte jag nämligen att Björn E. Gunnarssons långa jämtlandskurva finns att tillgå på nätet. Sedan tidigare hade jag tillgång till en Nyslott-kronologi som kan sammanställas av det stora material som Jouko Meriläinen, Markus Lindholm och Mauri Timonen gjort tillgängligt via ITRDB. Tillsammans matchade dessa båda kurvor min flytande kronologi, så att denna kunde dateras med sista ring från sommaren AD 798! Nyslottkurvan ger oftast relativt goda korrelationsvärden mot Dalarna, men sällan tillräckliga för att ensam säkerställa en datering. Så var det också i detta fall (TTest 5.2). Jämtlandskurvan och Nyslottkurvan har sins emellan mycket låg överensstämmelse (TTest=3.4, corr=0.09 över 1448 år), men när de kombineras till en medelkurva, ger denna ett TTestvärde mot Klackbodmyran på upp till 6.7, vilket normalt innebär en säker datering (initialt hade jag osäkrare värden än så). Med denna upptäckt tog jag mig förstås an proverna, som nu legat i min samling nästan nio år, med ny iver, och beställde bl.a en 14C analys av ett prov bestående av trä ur KLBM14 (den yxkapade som dog sommaren 798), från årsringar för AD 655-657 enligt dendrodateringen. Resultatet bekräftar dateringen något. AD 655 motsvarar ungefär 14C-året 1380 BP enligt IntCal13 och 14C-analysen gav 1360 ±35 BP, alltså mindre än 20 år yngre än förväntat och väl inom osäkerhetsintervallet. När 14C analysen beställdes hade jag endast korrelationsvärden som låg på gränsen till säkra vad gällde KLBM14 mot den äldre och odisputabla delen av kronologin. Därefter har fler parallella mätserier tagits fram, som sammantaget ger säkrare matchningar (se tabell nedan).

Provnumreringen från 2010 var tyvärr helt godtycklig och jag saknade då ännu GPS-utrustning och ingen annan geografisk dokumentation gjordes. Denna brist kunde dessbättre nästan helt avhjälpas när jag återvände till platsen bl.a den 28 mars 2019. Då hade snön smält undan såpass att nästan alla stockar var åtkomliga. Jag tog dels borrprov i många stockar, dels fotograferade jag sågsnitten från 2010, och kunde genom okulär jämförelse med foton av de 2010 nytagna proverna och genom jämförelse av årsringsmönstren identifiera stockarna som proven tagits ur, och därmed koordinatsätta dem.

En vägröjning under 800-talets första decennium?

Den dubbelt yxhuggna i juni 2010
Min hypotes är att vi ser spåren efter en vägröjning längs Klackbodmyrens västra myrkant och att denna skedde ett inte alltför stort antal år efter AD 798, antagligen under 800-talets första decennium. Det finns sex stockar som kan dateras med sista ring för sex- eller sjuhundratalen, där alla utom en med stor sannolikhet har stått länge som torrtallar innan de därefter kommit att falla till lågor och legat så under inte obetydlig tid. Minst två av dessa träd är kapade med yxa. Det kan nog inte uteslutas att fler eventuellt kan ha varit det, men de kan vara sönderbrutna av grävskopan, eller ofullständigt bevarade. Huggspåren finns dels i en toppstock med avbruten tillväxt sommaren 798, som verkar ha varit torr, och inte mycket nedbruten, när den kapades. Barken på denna torde delvis ha fallit av, men det ömtåliga kambiet sitter delvis kvar. Inga säkra spår av insekter som fårat eller penetrerat splintveden finns på den undersida som är bevarad. Trädet måste därför rimligen ha fallit när det var färskt, och inte som torraka – en solexponerad nydöd östsida skulle knappast ha lämnats onyttjad av de kambie- och vedgnagande insekterna. Trädet måste därför antas ha stått på fastmarken omedelbart väster om myrmarken och sommaren 798 fallit åt öster mot myren, så att det blev hindersamt för den som ville gå efter myrkanten. Kanske en tromb fällde det? Stocken var 2,85 meter lång och hade kaptas med minst två yxor omväxlande i båda ändar. Om det var samma två som använts i båda ändarna har jag inte kunnat avgöra. Stocken verkar ha legat ganska högt i förhållande till huggarna, då bakkanten på eggen tagit mer än framkanten. Det har också funnits ett mindre, utstickande fläk som bör ha uppstått när kapningen slutförts och den avhuggna stocken fallit ner. Stockarnas rotändar har legat åt väster och om huggarna varit högerhänta har de vid alla tre kapningarna stått norr om respektive stock eftersom det östra (för dem vänstra) snittet är närmast lodrätt, medan det västra (för dem högra) är starkt sluttande. Den andra huggna stocken måste ha varit en gammal låga som först stått som torraka. Splintveden är helt förlorad och ringar finns för åren AD 534-664. För att flyttas behövde den förmodligen bara kapas loss från dess antagligen övervuxna toppände, medan rotänden säkert redan var lös. Båda stockarna måste sedan ha dumpats i myren eftersom de bevarats. Att det skulle ha varit fråga om avverkning för virkesfångst verkar osannolikt både med tanke på virkesval och hur snitten är lagda i det kasserade virket. Att minst sex av de 14 stockarna är ungefär samtida, och att övriga, i den mån de kunnat dateras, är från sins emellan olika tider, skulle kunna bero på att dessa faktiskt dumpats i myren vid ett och samma initiala vägröjningstillfälle, och att stockar därefter hamnat i myren mycket mer sporadiskt. I så fall har inte bara de båda yxhuggna, utan även övriga samtida fyra stockar hamnat i myren p.g.a av en ny vägröjning i början av 800-talet. Det är troligt att man vid kabelgrävningen gick ner till kanske 120 cm under den ursprungliga markytan eftersom kabeln ligger i anslutning till ett vägdike (torven bör ha vuxit med ca 1 mm per år). Stockar som är äldre och därmed ligger djupare, grävdes därmed inte upp, och eventuella äldre röjningsinsatser vet vi således inget om. Om det i stället var en befintlig stig som röjdes, hade den i så fall under längre tid tillåtits förfalla.

Eftersom spåren efter den yxa som använts vid kapningen av torrtallslågan nog inte återfinns på stocken av 798 års träd, och ingen stratigrafisk data finns, kan man kanske inte helt utesluta möjligheten att den huggna torrtallslågan, och kanske någon eller några av de övriga kan ha röjts vid ett tidigare tillfälle under mitten eller senare hälften av 700-talet, och att trädet som föll 798, legat över stigen några år. I så fall var stigen inte särskilt välanvänd. Denna tolkning förefaller mig dock mindre sannolik, än den att det är fråga om en nyröjning efter 798.

Röjarlaget har att döma av de båda huggna stockarna mest troligt alltså gått från norr och söderut (åtminstone är det så de stått vända när de huggit). Frågorna varifrån de utgick och varför de behövde denna väg, kan ge anledning till många spekulationer. Att Nås var eller blev en centralbygd tre eller fyra århundraden senare är välkänt, men hur det såg ut vid 800-talets början är betydligt osäkrare. Närmaste område med relevanta arkeologiska fynd är runt Närsjö, omkring sex km norr om vår fyndplats, längs Bysjöns västra sida. Där finns två 14C-daterade bläst(bruks)platser, Nås 2:1 (AD 604-980, 2σ) och Nås 3:1-2 (AD 664-1021, 2σ). Intervallen är vida, men någon eller båda skulle kunna vara samtida med vägröjningen, och kanske fanns också någon boplats i närheten, även om ingen ännu identifierats. Viss åkermark finns i Närsjö och det anses numera att blästorna som regel legat i någorlunda anslutning till bebyggelse. Någon boplats eller bebyggelse i Orsala, 700 - 1500 meter sydväst om blästorna, och närmare vår fyndplats, känner vi inte till. 1664 finns där en fäbod, och fast bebyggelse från slutet av 1600-talet. Om där också möjligen fanns någon bebyggelse före digerdöden, återstår den i så fall att upptäcka, men kanske kan Sala-namnet i sig indikera ålder? Det torde ha samma betydelse som de i området betydligt vanligare Säl- och Sälje-namnen, alltså fäbod eller (lerigt) slåtterområde, men kanske tillkom namnet vid en äldre tidpunkt än dessa. Förhistorisk tid och medeltid anges som produktiv för namntypen i Svenskt ortnamnslexikon. Några förhistoriska kopplingar till de mer närbelägna Klackbodarna är nog inte kända. Vägröjningen, som denna undersökning gör sannolik, var säkert bara en stig, som förutom att underlätta vandring, säkert kunde användas för ridning och drivning av boskap om så skulle vara aktuellt. Eventuella tyngre transporter får man förmoda gjordes antingen på vinterväg över myren och sjön, eller med båt över Bysjön. Kanske ville man komma åt bete eller grästäkt runt Äskan? Kanske underlätta vid jakt eller fiske? Att det redan från början skulle vara avsett som färdväg till mer avlägsna trakter syns mig långsökt trots det ofta anförda påståendet att Nås socken under medeltid skulle ha gränsat mot Närke.

KLBM14. Välbevarade huggspår i rotänden av det träd som slutade växa mitt i sommaren 798. Den fnasiga ytan indikerar att virket var torrt när det höggs. Stockändarna sågade jag av och tog hem omkring 2013, då jag börjat misstänka att de kanske kunde vara intressanta.KLBM14. Toppänden är delvis kraftigt vittrad. Spår av två olika yxor kan urskiljas.
KLBM. Kapning i toppänden av den redan då gamla lågan. En enda yxa, men troligen en annan än de som använts för den andra stocken, kan iakttas. De båda stockarna återfanns bara några meter från varandra (tillvaratagen i mars 2019).

När stocken som dog 798 legat på myren, har en del av den legat i luften och därför multnat så att endast en mindre del av undersidans yta är helt oskadd, medan en del där emellan är vittrad. I den multnade veden kunde något enstaka litet cirkelrunt hål efter vedvivel Rhyncolus sp. iakttas, och något grovt spår efter raggbock Tragosoma depsarium. Den senare lever särskilt i tallågor på myrar och t.ex kavelbroar, i virke som är barkfallet och legat något eller flera decenier. Detta visar att stocken hamnat på myren men från början endast på underidan skyddats av torven medan resten av stocken långsamt inneslutits av överväxande mossa. Av detta kan vi dra slutsatsen att Klackbumyra var myr och inte någon sjövik eller åfåra vid 800-talets början. Färsk bör stocken med bark och några grenar ha vägt ca 50 kg, men nu hade den säkert hunnit torka och vägde då antagligen en bit under 40 kg, vilket ett par någorlunda starka personer utan svårighet bör ha kunnat hiva ett par meter ut i blötan. Om vi ponerar att de fallna torrtallarna skulle ha hivats ut i myren AD 805, så saknas 50-141 ringar mellan detta år och den yttersta bevarade i respektive stock, med störst antal för den andra yxkapade, vilket gör att alla därmed kan ses som en samlad grupp.

Träden i järnålderskronologin

Förutom prov 3 och 14 med yxhuggen ingår prov 5, 7, 9 och 15. Dessa verkar alla ha varit torrtallar att döma av den kraftigt vittrade ytan.

Skogshistoria

Fyra av de sex daterade proven kommer från träd som började växa på 520-talet utan särskilt mycket konkurrens. Eftersom de stått nära den antagligen öppna myren, kan man nog inte säkert säga om det fanns gammal skog på platsen på 520-talet eller inte. Träden verkar inte ha varit utsatta för brand, och har dött vid uppskattningsvis mellan ca 180 och 250 års ålder. Efter 536 avtar tillväxten drastiskt, för att återfå en normal tillväxt runt 650.

KLBM05, detalj
KLBM07, detalj
KLBM09, detalj
Att vi har fyra träd med ringar från "fimbulvintern", klimatkrisen från 536, är intressant. 536 års ring är inte exceptionellt smal, men har relativt blek höstved. Från 638 blir ringarna påtagligt smala och återfår bredden först närmare 10 år senare.

Provlista

Så såg de nysågade skivorna av de uppgrävda stockarna ut. Av dessa sågades mindre prov ut, som sedan torkades och slipades. Nr 11 (AD 1076-1277) och 12 (AD 1851-1924) kunde dateras 2010 och 5, 7, 9, och 15 tillsammans med den yxkapade 14 kunde läggas samman till en 271 år lång flytande kronologi som nu kunnat dateras till 527-797. Till denna har senare även prov 3 (yxkapat) kunnat läggas. Prov 1 och 2 är dubbletter, och kan läggas ihop med 4 till en kronologi som daterar de båda träden till 1500-tal. Prov 10 har sannolikt ringar för 727-913, men korrelationsvärdena är för svaga för att ge full visshet. (prov X saknade dendrokronologisk potential och kasserades.)
Prov med rekonstruerade koordinater ordnade från norr till söder.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and KLBM11m
dated to 1277 with corr >= 0,24 and with overlap >= 170 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
             T- Over Skel
         Corr  Test  lap Chi2
all...      0,48  7,68  201  11  based on 6 members
se007      0,44  6,86  201   6  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Dal1350-ejKLBM  0,43  6,77  201  17  1542 
JAEMTUA_     0,33  4,52  170   5  1827 Jämtland, historisch/PISY/JAEMTUA2 Mit Daten von Torn.+Tua
5church     0,30  4,51  201  10  1344 5 kyrkor Småland-Östergötland, Löfstrand        PISY
jmt_BG      0,27  3,99  201   7  2006 Jämtland, subfossil, Gunnarsson
Savolinn     0,24  3,49  201   1  2002 Savonlinna-området. Sammanslagna från ITRDB      PISY


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and KLBM12a.pos
dated to 1924 with corr >= 0,46 and with overlap >= 73 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,55  5,51  73   8  based on 6 members
SolorNor  0,54  5,34  73  10  1940 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
SödraDal  0,50  4,84  73   6  2005 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Grangard  0,50  4,81  73   2  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
BjörboGr  0,49  4,78  73   7  2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
FlodaSn0  0,47  4,50  73   6  2005 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
fletab2  0,46  4,35  73   9  1954 Flesberg, Numedal Östlandet, Norway (P Eidem)     PISY/000   2


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and
KLBM-1 dated to 1589 with corr >= 0,20 and with overlap >= 209 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,34  5,89  265   4  based on 9 members
se007   0,29  4,87  265   5 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Dal1350  0,28  4,22  209   3 Dalarna, region                     PISY/000  2 
se005-go  0,26  4,30  265   3 Gotland (Lunds Universitet, "extraterastrial")     PISY/000  2 
swed022w  0,25  4,19  265   5 Gotland (Schweingruber)                 PISY/842  2 
SödraDal  0,22  3,37  227   3 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
BjörboGr  0,22  3,31  223   3 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
JutFr-PI  0,21  3,51  261   1 Härbre från Färnäs, Mora                PISY/JutFr 2 
Älvdalen  0,21  3,43  265   4 Älvdalen, Dalarna                    PISY/000  2 
GagnefSo  0,20  3,09  227   2 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and KLBM10m
dated to 913 with corr >= 0,24 and with overlap >= 70 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,38  5,55  186  10  based on 3 members
jmt_BG   0,34  4,60  166   9  2006 Jämtland, subfossil, Gunnarsson
KLBM-2   0,33  2,92  70   9   797 KLBM  1 Klackbymyra, Nås sn                 PISY/KLBM
Savonlin  0,24  3,29  186   1  2002 Savonlinna-området. Sammanslagna från ITRDB      PISY/000  2 


Inbördes korrelationer mellan medelvärdeskurvor för proven i "Vendeltidskronologin" från Klackbodmyran.
  RestKLBM03mKLBM05mKLBM07mKLBM09mKLBM14mKLBM15m
Dated:668682732755797721
 Years  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap
Rest      0,44  5,6  134   0,58  8,7  149   0,41  6,3  199   0,42  6,8  220   0,43  6,1  171   0,53  7,3  136
KLBM03m135   0,44  5,6  134    0,45  5,8  134   0,21  2,5  134   0,33  4,0  133   0,28  2,6   84   0,29  2,7   83
KLBM05m156   0,58  8,7  149   0,45  5,8  134    0,38  4,9  149   0,37  4,7  147   0,36  3,8   98   0,44  4,8   97
KLBM07m200   0,41  6,3  199   0,21  2,5  134   0,38  4,9  149    0,29  4,2  197   0,37  4,8  148   0,34  4,1  136
KLBM09m221   0,42  6,8  220   0,33  4,0  133   0,37  4,7  147   0,29  4,2  197    0,31  4,2  171   0,41  5,2  136
KLBM14m214   0,43  6,1  171   0,28  2,6   84   0,36  3,8   98   0,37  4,8  148   0,31  4,2  171    0,42  5,4  136
KLBM15m137   0,53  7,3  136   0,29  2,7   83   0,44  4,8   97   0,34  4,1  136   0,41  5,2  136   0,42  5,4  136 
  RestKLBM03mKLBM05mKLBM07mKLBM09mKLBM14mKLBM15m
MinimumCorr
0,21
0,410,210,360,210,290,280,29
När Jämtlandskurvan och Nyslottkurvan kombineras stiger TT-värdet till det övertygande 6,7 för vår "Vendeltidskronologi"
  Restjamt_guKLBM-2Savonlin
Dated:20067972002
 Years  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap
Rest   *  0,11  4,1 1455   0,38  6,7  270*  0,10  4,0 1447
jamt_gu6892*  0,11  4,1 1455    0,27  4,7  270*  0,09  3,5 1447
KLBM-2271   0,38  6,7  270   0,27  4,7  270    0,30  5,2  262
Savonlin1468*  0,10  4,0 1447*  0,09  3,5 1447   0,30  5,2  262 
  Restjamt_guKLBM-2Savonlin
MinimumCorr
0,09
0,100,090,270,09


Mätvärden (rådata)

KLBM  1 Klackbumyra, Nås sn                 PISY
KLBM  2 Sweden    Pinus sylvestris 230 m 6021N1430E      527 797
KLBM  3 T. Axelson
#### Dateras mot Gunnarssons Jämtland och Savonlinna/Nyslott på ITRDB
#### 60.35443, 14.50913
KLBM03a 534  102  165  120  91  69  81
KLBM03a 540  144  143  161  110  92  83  62  54  50  51
KLBM03a 550  45  57  53  77  74  59  71  77  105  132
KLBM03a 560  176  161  181  164  132  163  163  149  136  89
KLBM03a 570  112  135  122  107  131  97  116  92  89  111
KLBM03a 580  103  105  94  93  133  115  143  107  71  59
KLBM03a 590  59  58  51  54  48  33  47  36  35  30
KLBM03a 600  30  24  15  21  26  26  33  36  31  16
KLBM03a 610  12  15  13  18  24  15  16  20  19  30
KLBM03a 620  32  27  43  999
KLBM03b 556  86  89  80  97
KLBM03b 560  92  138  124  119  79  150  138  97  92  88
KLBM03b 570  71  80  81  39  69  82  101  74  114  115
KLBM03b 580  86  91  104  115  126  136  135  135  127  102
KLBM03b 590  97  76  55  51  48  33  39  34  34  21
KLBM03b 600  30  20  26  35  49  37  45  31  33   8
KLBM03b 610  13  14  16  29 -999   9   9   5  13  13
KLBM03b 620  10  21  58  92  85  104  125  103  86  97
KLBM03b 630  61  55  62  25  28  32  44  48  34  44
KLBM03b 640  49  60  24  999
KLBM03c 558  92  77
KLBM03c 560  95  136  125  127  81  160  141  99  91  91
KLBM03c 570  69  78  79  39  71  85  92  75  117  119
KLBM03c 580  102  101  124  117  130  150  143  126  128  101
KLBM03c 590  96  69  50  50  45  38  38  37  33  27
KLBM03c 600  23  43  36  54  37  47  39  30   4  10
KLBM03c 610  17  13  15  30 -999   8   8   9  16  18
KLBM03c 620  23  23  68  108  96  107  106  92  91  105
KLBM03c 630  68  55  65  30  25  28  36  37  37  41
KLBM03c 640  56  60  30  23  15  18  28  35  43  38
KLBM03c 650  18  13  11  16  14  14  13  14   9  19
KLBM03c 660  10  16  18  22  28  999
KLBM03d 575  80  88  74  107  128
KLBM03d 580  90  98  100  121  114  122  137  148  109  85
KLBM03d 590  92  67  58  46  45  32  37  35  32  25
KLBM03d 600  24  16  20  31  38  19  31  27  30  17
KLBM03d 610  14  15  17  34 -999  10   7   9  11  10
KLBM03d 620   8  11  39  58  89  99  102  103  90  93
KLBM03d 630  64  53  74  29  23  31  37  37  28  34
KLBM03d 640  47  59  26  19  13  15  23  36  46  44
KLBM03d 650  17   8   8   9  11  17  16  12  14  16
KLBM03d 660   5  11  20  16  19  999
KLBM03ta 536  38  51  62  64
KLBM03ta 540  76  111  151  74  88  99  116  112  107  100
KLBM03ta 550  73  113  125  135  128  105  111  98  124  129
KLBM03ta 560  133  161  137  121  112  176  186  127  112  121
KLBM03ta 570  115  121  115  70  112  130  128  89  140  146
KLBM03ta 580  106  113  105  132  143  149  190  199  148  106
KLBM03ta 590  115  81  62  78  77  66  62  58  60  40
KLBM03ta 600  43  42  71  88  123  75  101  82  67  27
KLBM03ta 610  29  25  34  36  46  22  24  16  31  49
KLBM03ta 620  76  52  77  110  103  110  110  100  78  90
KLBM03ta 630  68  65  62  30  31  28  30  34  36  36
KLBM03ta 640  40  46  24  14  13  12  23  22  28  25
KLBM03ta 650   9   6   7  11  14  13  13  11  11   9
KLBM03ta 660  13  19  21  16  20  17  11  23  27  999
KLBM03m 534  102  165  79  71  65  73
KLBM03m 540  110  127  156  92  90  91  89  83  79  75
KLBM03m 550  59  85  88  106  101  82  95  90  108  115
KLBM03m 560  127  153  140  129  104  167  167  121  109  105
KLBM03m 570  99  109  105  66  101  108  114  84  123  132
KLBM03m 580  101  106  105  122  134  140  164  164  128  96
KLBM03m 590  101  74  58  64  62  50  51  47  47  33
KLBM03m 600  35  34  48  62  80  54  69  56  45  20
KLBM03m 610  21  20  24  32  35  16  17  13  23  33
KLBM03m 620  47  36  65  98  97  107  111  100  84  94
KLBM03m 630  66  60  65  29  28  29  34  37  34  38
KLBM03m 640  46  53  26  18  13  14  24  29  36  33
KLBM03m 650  13   9   8  12  13  14  14  12  11  13
KLBM03m 660  10  16  20  17  22  17  11  23  27  999
KLBM03m #### deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; 
KLBM03m #### Members=KLBM03a+KLBM03b+KLBM03c+KLBM03d+KLBM03ta; 
KLBM05a 527  229  239  216
KLBM05a 530  210  193  165  203  118  170  109  96  55  42
KLBM05a 540  60  78  87  59  56  54  64  64  72  56
KLBM05a 550  54  55  78  87  85  91  83  60  69  72
KLBM05a 560  95  90  72  73  58  75  78  82  77  70
KLBM05a 570  74  71  80  54  75  89  60  56  62  72
KLBM05a 580  55  60  64  56  55  42  60  60  63  51
KLBM05a 590  61  57  70  62  52  53  48  47  44  36
KLBM05a 600  49  56  55  80  89  58  59  57  60  55
KLBM05a 610  65  59  52  58  63  67  68  65  67  62
KLBM05a 620  59  47  66  73  63  87  69  61  63  68
KLBM05a 630  82  69  89  55  50  54  63  54  67  64
KLBM05a 640  64  72  51  66  47  50  47  52  47  36
KLBM05a 650  35  34  33  49  48  51  42  32  33  28
KLBM05a 660  999
KLBM05b 527  231  244  218
KLBM05b 530  193  167  157  231  105  166  115  87  53  29
KLBM05b 540  51  63  56  57  57  52  49  63  65  52
KLBM05b 550  47  51  68  89  85  89  85  76  75  84
KLBM05b 560  98  94  91  88  72  92  89  102  77  84
KLBM05b 570  73  80  86  61  77  86  73  66  70  83
KLBM05b 580  62  62  69  62  64  45  68  67  59  51
KLBM05b 590  65  62  69  69  48  52  52  47  40  34
KLBM05b 600  42  52  54  71  73  59  49  51  54  53
KLBM05b 610  67  62  51  59  71  63  68  69  60  68
KLBM05b 620  46  52  62  77  59  100  74  81  62  65
KLBM05b 630  70  71  67  51  58  49  73  56  55  71
KLBM05b 640  66  68  53  59  49  47  47  55  54  44
KLBM05b 650  34  42  37  42  42  52  34  36  33  35
KLBM05b 660  36  40  41  34  41  35  31  49  39  36
KLBM05b 670  33  17  16  999
KLBM05c 527  216  230  216
KLBM05c 530  202  197  149  173  103  148  111  96  57  34
KLBM05c 540  36  46  48  51  48  32  40  46  43  37
KLBM05c 550  32  38  54  64  62  68  69  56  62  66
KLBM05c 560  78  76  70  59  54  82  80  78  59  64
KLBM05c 570  75  77  83  49  69  89  71  64  68  75
KLBM05c 580  55  64  63  67  63  60  59  70  61  44
KLBM05c 590  61  52  64  59  49  59  53  40  38  29
KLBM05c 600  49  50  46  66  67  47  51  43  35  41
KLBM05c 610  56  65  39  53  50  53  50  50  46  41
KLBM05c 620  34  34  49  44  37  35  38  40  41  55
KLBM05c 630  48  49  51  49  37  43  42  45  53  73
KLBM05c 640  65  54  42  49  39  40  35  42  41  36
KLBM05c 650  33  36  32  39  41  47  46  38  35  33
KLBM05c 660  33  41  28  37  32  30  33  52  42  34
KLBM05c 670  37  14  15  22  16  20  20  31  27  33
KLBM05c 680  33  34  40  999
KLBM05m 527  225  238  217
KLBM05m 530  202  186  157  202  108  161  112  93  55  35
KLBM05m 540  49  62  64  56  54  46  51  58  60  48
KLBM05m 550  44  48  66  80  78  82  79  64  69  74
KLBM05m 560  91  87  78  74  61  83  83  88  71  72
KLBM05m 570  74  76  83  55  74  88  68  62  67  77
KLBM05m 580  57  62  65  62  60  49  62  66  61  49
KLBM05m 590  63  57  68  64  50  55  51  45  41  33
KLBM05m 600  47  53  52  72  76  54  53  50  50  50
KLBM05m 610  62  62  47  57  61  61  62  61  58  57
KLBM05m 620  46  44  59  65  53  74  60  61  55  63
KLBM05m 630  66  63  69  52  48  49  60  52  58  69
KLBM05m 640  65  65  49  58  45  46  43  50  47  39
KLBM05m 650  34  37  34  43  44  50  40  35  34  32
KLBM05m 660  34  40  34  35  36  32  32  50  41  35
KLBM05m 670  35  16  16  22  16  20  20  31  26  33
KLBM05m 680  33  34  40  999
KLBM07a 534  72  122  95  66  77  36
KLBM07a 540  24  40  44  41  36  40  35  44  50  56
KLBM07a 550  55  67  55  68  68  101  78  55  58  58
KLBM07a 560  67  66  73  82  58  88  94  92  95  94
KLBM07a 570  109  108  112  112  106  109  99  101  104  101
KLBM07a 580  85  104  111  96  118  138  108  90  87  90
KLBM07a 590  94  95  110  120  106  91  110  100  89  102
KLBM07a 600  89  89  81  79  80  87  107  78  63  39
KLBM07a 610  68  60  71  88  80  77  83  69  71  80
KLBM07a 620  61  65  71  72  71  73  87  83  55  53
KLBM07a 630  56  67  54  46  49  44  53  57  62  54
KLBM07a 640  49  36  30  38  36  26  24  32  19  26
KLBM07a 650  11  11   9  24  30  47  50  52  45  39
KLBM07a 660  44  72  49  64  72  55  52  61  46  37
KLBM07a 670  33  40  48  39  28  30  42  55  62  60
KLBM07a 680  70  69  88  74  70  59  42  38  41  35
KLBM07a 690  32  39  29  32  26  32  27  34  31  23
KLBM07a 700  24  34  42  32  33  37  37  41  36  36
KLBM07a 710  27  27  19  18  19  18  17  18  19  14
KLBM07a 720  19  23  30  26  38  35  26  28  34  24
KLBM07a 730  34  39  19  999
KLBM07b 533  141  67  109  113  61  71  41
KLBM07b 540  25  33  61  51  46  54  53  56  75  66
KLBM07b 550  58  79  49  55  66  79  62  55  48  63
KLBM07b 560  78  75  59  63  51  69  73  75  79  78
KLBM07b 570  68  62  85  73  83  82  66  63  59  65
KLBM07b 580  66  70  70  47  75  56  54  45  48  42
KLBM07b 590  44  53  57  53  38  48  46  47  50  47
KLBM07b 600  55  70  55  62  68  61  75  59  39  50
KLBM07b 610  57  50  54  72  58  56  44  64  51  67
KLBM07b 620  47  49  58  75  72  75  62  66  49  51
KLBM07b 630  44  50  57  43  53  56  55  86  68  63
KLBM07b 640  51  48  28  46  32  40  27  37  18  28
KLBM07b 650  17  25  32  57  50  65  51  42  40  39
KLBM07b 660  48  47  24  54  42  49  47  49  40  39
KLBM07b 670  33  34  44  32  37  31  35  42  43  40
KLBM07b 680  62  57  48  40  42  40  43  28  31  37
KLBM07b 690  32  41  35  39  41  42  39  48  30  34
KLBM07b 700  30  999
KLBM07c 533  141  63  106  110  47  76  22
KLBM07c 540  24  27  48  34  42  50  52  54  67  69
KLBM07c 550  59  90  58  56  73  80  74  63  63  69
KLBM07c 560  85  68  61  63  46  72  71  70  86  82
KLBM07c 570  78  95  103  83  97  71  59  74  55  62
KLBM07c 580  76  95  90  61  98  90  73  69  57  55
KLBM07c 590  45  53  67  71  76  83  90  77  78  88
KLBM07c 600  87  100  74  91  99  82  89  79  73  62
KLBM07c 610  65  71  71  71  73  55  70  73  65  71
KLBM07c 620  60  55  57  50  62  62  74  72  52  56
KLBM07c 630  42  45  47  38  41  38  52  43  45  53
KLBM07c 640  38  37  18  29  27  31  26  41  30  22
KLBM07c 650  18  21  33  43  32  51  41  44  33  31
KLBM07c 660  32  39  22  43  31  43  49  57  43  32
KLBM07c 670  30  36  46  43  34  29  33  44  51  43
KLBM07c 680  42  42  51  37  48  36  42  33  28  999
KLBM07m 533  141  67  112  106  58  75  33
KLBM07m 540  24  33  51  42  41  48  47  52  64  64
KLBM07m 550  57  78  54  60  69  87  71  58  56  63
KLBM07m 560  76  69  64  69  52  76  79  79  87  84
KLBM07m 570  85  88  100  90  95  87  75  79  73  76
KLBM07m 580  76  90  90  68  97  94  78  68  64  62
KLBM07m 590  61  67  78  81  73  74  82  74  72  79
KLBM07m 600  77  86  70  77  82  77  90  72  58  50
KLBM07m 610  63  60  65  77  70  63  66  68  62  72
KLBM07m 620  56  56  62  66  68  70  75  74  52  53
KLBM07m 630  48  54  53  43  48  46  54  62  58  57
KLBM07m 640  46  40  25  37  31  32  25  37  23  25
KLBM07m 650  16  19  25  41  37  54  48  46  39  36
KLBM07m 660  41  52  32  54  48  49  49  56  43  36
KLBM07m 670  32  36  46  38  33  30  37  47  52  48
KLBM07m 680  58  56  62  51  53  45  42  33  34  36
KLBM07m 690  32  40  32  36  34  37  33  41  30  28
KLBM07m 700  27  34  42  32  33  36  37  41  36  36
KLBM07m 710  27  27  19  18  19  18  17  18  19  14
KLBM07m 720  19  23  29  26  38  35  26  28  34  24
KLBM07m 730  34  39  19  999
KLBM09a 535  151  138  71  79  94
KLBM09a 540  90  64  83  84  54  54  51  61  84  61
KLBM09a 550  47  60  52  65  110  91  59  61  65  62
KLBM09a 560  76  63  46  40  33  42  53  54  39  43
KLBM09a 570  65  94  120  72  112  99  80  75  73  84
KLBM09a 580  62  67  75  76  107  119  129  107  82  56
KLBM09a 590  45  51  57  61  48  79  136  111  74  52
KLBM09a 600  45  65  74  85  100  76  59  59  46  28
KLBM09a 610  43  38  50  41  44  49  66  53  40  34
KLBM09a 620  63  56  74  82  56  63  59  58  57  73
KLBM09a 630  72  61  59  47  45  40  48  46  52  70
KLBM09a 640  63  63  35  33  25  28  37  28  16  18
KLBM09a 650  12  23  23  38  47  51  43  32  35  22
KLBM09a 660  20  38  36  51  77  49  47  56  35  25
KLBM09a 670  22  35  47  54  55  52  50  59  74  59
KLBM09a 680  63  67  63  55  54  49  47  43  71  98
KLBM09a 690  63  65  59  60  36  31  24  27  19  40
KLBM09a 700  41  41  46  38  40  48  38  45  49  40
KLBM09a 710  38  44  46  29  26  36  30  39  43  26
KLBM09a 720  26  32  43  59  37  53  72  72  43  49
KLBM09a 730  30  37  34  32  31  26  32  29  36  30
KLBM09a 740  42  29  31  32  28  31  29  19  23  27
KLBM09a 750  23  17  17  17  15  19  999
KLBM09b 535  207  105  61  67  70
KLBM09b 540  79  50  49  38  36  35  36  49  61  34
KLBM09b 550  35  41  40  44  76  96  64  55  51  58
KLBM09b 560  69  50  50  45  42  61  79  85  79  83
KLBM09b 570  61  77  79  51  82  77  70  73  82  100
KLBM09b 580  76  82  108  105  103  77  94  127  108  59
KLBM09b 590  60  60  87  71  44  71  115  84  61  51
KLBM09b 600  51  56  66  101  127  74  83  82  60  52
KLBM09b 610  82  67  72  55  69  71  88  64  63  66
KLBM09b 620  68  47  69  95  87  85  87  101  95  102
KLBM09b 630  106  63  59  56  50  51  65  56  69  88
KLBM09b 640  84  87  45  41  40  47  53  38  41  47
KLBM09b 650  55  70  31  52  61  66  59  76  76  71
KLBM09b 660  67  83  50  77  92  73  78  79  70  35
KLBM09b 670  30  66  74  73  70  78  83  92  83  83
KLBM09b 680  109  74  66  57  67  68  69  49  74  83
KLBM09b 690  57  46  57  46  32  37  28  34  17  24
KLBM09b 700  54  38  47  36  33  41  31  34  46  43
KLBM09b 710  41  39  35  28  24  25  22  31  49  24
KLBM09b 720  32  28  27  52  46  999
KLBM09m 535  150  138  70  71  82
KLBM09m 540  84  57  66  61  45  45  44  55  73  47
KLBM09m 550  41  50  46  55  93  93  62  58  58  60
KLBM09m 560  72  56  48  42  37  51  66  69  59  63
KLBM09m 570  63  86  99  61  97  88  75  74  77  92
KLBM09m 580  69  74  91  91  105  98  112  117  95  58
KLBM09m 590  52  56  72  66  46  75  126  97  68  51
KLBM09m 600  48  60  70  93  113  75  71  70  53  40
KLBM09m 610  63  53  61  48  56  60  77  58  52  50
KLBM09m 620  65  52  72  89  72  74  73  79  76  88
KLBM09m 630  89  62  59  52  48  45  57  51  61  79
KLBM09m 640  74  75  40  37  33  37  45  33  29  32
KLBM09m 650  34  46  27  45  54  58  51  54  56  46
KLBM09m 660  44  60  43  64  84  61  62  68  53  30
KLBM09m 670  26  51  61  64  62  65  66  75  78  71
KLBM09m 680  86  71  65  56  61  58  58  46  72  91
KLBM09m 690  60  56  58  53  34  34  26  30  18  32
KLBM09m 700  48  39  46  37  36  44  35  40  48  41
KLBM09m 710  39  42  40  29  25  30  26  35  46  25
KLBM09m 720  29  30  35  56  41  53  72  72  43  49
KLBM09m 730  30  37  34  32  31  26  32  29  36  30
KLBM09m 740  42  29  31  32  28  31  29  20  23  27
KLBM09m 750  23  17  16  17  16  19  999
KLBM14a 587  131  110  89
KLBM14a 590  82  72  67  87  79  73  89  77  101  108
KLBM14a 600  108  111  73  84  73  57  81  66  74  62
KLBM14a 610  78  96  85  71  95  104  95  96  119  106
KLBM14a 620  90  84  134  157  151  148  125  148  131  129
KLBM14a 630  116  122  119  87  80  107  139  162  180  158
KLBM14a 640  140  116  105  112  93  80  80  85  69  70
KLBM14a 650  58  66  55  89  79  76  77  86  74  66
KLBM14a 660  43  65  73  79  82  53  68  83  60  41
KLBM14a 670  54  46  49  34  28  28  28  50  52  57
KLBM14a 680  40  53  58  53  48  43  28  35  42  41
KLBM14a 690  47  41  43  44  32  34  46  48  39  40
KLBM14a 700  40  57  37  36  29  31  45  41  41  47
KLBM14a 710  46  39  38  29  26  38  37  35  37  27
KLBM14a 720  38  41  38  48  54  48  46  34  38  49
KLBM14a 730  44  50  44  34  29  35  33  36  37  51
KLBM14a 740  49  41  48  48  53  46  54  37  38  27
KLBM14a 750  26  32  33  50  47  47  39  43  34  42
KLBM14a 760  34  37  37  51  39  47  44  46  37  47
KLBM14a 770  34  38  46  44  30  33  32  31  38  28
KLBM14a 780  31  38  36  32  30  35  38  41  35  30
KLBM14a 790  28  35  35  31  29  27  22  21  999
KLBM14a #### +1 (early only?) (kapad i båda ändar med yxa)
KLBM14b 590  58  48  50  68  66  58  65  61  112  88
KLBM14b 600  109  95  67  77  61  57  66  59  66  63
KLBM14b 610  77  88  82  71  88  108  93  110  110  106
KLBM14b 620  78  73  110  105  92  102  92  104  104  118
KLBM14b 630  125  135  113  91  100  120  135  155  172  145
KLBM14b 640  118  113  105  109  90  67  72  81  54  55
KLBM14b 650  52  58  53  88  78  82  64  65  62  59
KLBM14b 660  34  54  49  64  64  48  70  87  66  47
KLBM14b 670  33  44  49  39  32  28  32  51  50  54
KLBM14b 680  53  69  74  49  57  51  43  41  53  52
KLBM14b 690  48  44  51  55  39  47  61  58  46  40
KLBM14b 700  37  52  39  34  31  38  54  49  52  43
KLBM14b 710  35  43  33  27  28  34  21  23  28  20
KLBM14b 720  34  23  28  30  33  37  47  34  38  44
KLBM14b 730  37  42  33  31  20  25  24  21  26  40
KLBM14b 740  34  31  39  36  38  33  28  25  25  19
KLBM14b 750  22  22  30  38  39  34  31  27  26  32
KLBM14b 760  29  31  33  43  29  30  24  25  20  31
KLBM14b 770  30  36  35  38  30  29  28  26  30  24
KLBM14b 780  26  28  25  999
KLBM14c 610  100  82  90  126  110  133  141  89  89  79
KLBM14c 620  70  67  85  77  82  97  103  99  82  100
KLBM14c 630  113  121  108  85  80  104  130  158  155  137
KLBM14c 640  128  110  103  99  76  55  67  74  76  71
KLBM14c 650  67  45  39  56  69  999
KLBM14d 584  136  189  177  148  102  83
KLBM14d 590  77  85  86  114  109  90  83  84  121  95
KLBM14d 600  116  84  74  69  82  73  84  78  78  65
KLBM14d 610  90  80  75  57  91  94  94  90  100  92
KLBM14d 620  80  76  117  110  99  99  90  95  78  97
KLBM14d 630  99  111  112  81  70  84  101  148  144  140
KLBM14d 640  133  120  103  105  92  73  71  74  64  63
KLBM14d 650  60  59  48  69  76  78  70  74  70  60
KLBM14d 660  40  56  43  60  64  37  54  78  62  44
KLBM14d 670  44  45  47  28  27  26  34  42  48  53
KLBM14d 680  46  50  58  44  45  52  37  39  55  45
KLBM14d 690  50  52  55  55  40  48  52  58  42  38
KLBM14d 700  34  47  41  39  39  43  54  56  51  46
KLBM14d 710  54  55  52  36  35  38  38  43  38  34
KLBM14d 720  47  38  42  54  60  53  59  51  54  69
KLBM14d 730  63  66  58  53  35  45  47  40  43  57
KLBM14d 740  61  50  54  52  63  59  51  40  50  40
KLBM14d 750  39  30  40  32  37  47  47  40  37  54
KLBM14d 760  45  47  47  59  40  54  41  45  42  45
KLBM14d 770  42  47  44  46  35  31  33  26  33  29
KLBM14d 780  32  35  37  32  25  30  37  38  36  31
KLBM14d 790  29  38  36  34  30  33  24  20  999
KLBM14d #### +ofullst
KLBM14m 584  136  180  183  153  117  95
KLBM14m 590  79  75  75  100  88  78  88  81  104  97
KLBM14m 600  108  98  75  80  72  64  81  69  69  64
KLBM14m 610  82  90  79  69  94  102  90  97  107  97
KLBM14m 620  80  75  117  118  110  108  98  110  97  108
KLBM14m 630  108  119  112  85  80  101  116  142  149  138
KLBM14m 640  123  112  98  104  87  67  70  75  59  58
KLBM14m 650  54  57  49  80  76  79  69  73  65  57
KLBM14m 660  36  57  53  63  65  44  60  77  59  41
KLBM14m 670  43  45  48  36  30  28  33  51  53  57
KLBM14m 680  46  59  61  49  48  48  36  38  50  46
KLBM14m 690  47  44  50  48  37  42  50  51  38  38
KLBM14m 700  36  48  36  33  30  35  46  45  44  42
KLBM14m 710  41  42  38  29  27  34  28  31  31  25
KLBM14m 720  36  31  33  41  46  43  48  38  41  51
KLBM14m 730  45  49  41  37  27  34  33  32  35  46
KLBM14m 740  44  37  43  43  50  44  42  33  36  29
KLBM14m 750  29  29  34  41  39  43  37  36  31  40
KLBM14m 760  32  36  36  47  34  41  35  36  31  39
KLBM14m 770  34  40  39  40  31  30  29  28  34  27
KLBM14m 780  30  34  32  32  28  32  38  40  35  30
KLBM14m 790  28  36  36  32  29  30  23  21  999
KLBM15a 585  313  288  306  291  239
KLBM15a 590  266  229  185  214  151  129  104  79  100  77
KLBM15a 600  105  127  126  108  131  103  122  126  111  115
KLBM15a 610  149  139  115  97  134  157  142  132  138  110
KLBM15a 620  108  93  92  117  110  128  113  120  135  160
KLBM15a 630  131  129  137  91  88  72  100  124  126  129
KLBM15a 640  116  127  105  136  124  104  115  169  156  133
KLBM15a 650  125  158  133  127  129  122  122  146  143  115
KLBM15a 660  89  115  97  108  109  83  68  85  86  75
KLBM15a 670  54  75  107  115  85  74  57  84  103  115
KLBM15a 680  134  89  101  124  107  111  99  82  107  96
KLBM15a 690  66  81  95  107  94  63  60  83  88  74
KLBM15a 700  65  58  81  81  62  46  55  64  79  96
KLBM15a 710  80  81  70  41  32  41  37  34  46  26
KLBM15a 720  29  32  999
KLBM15b 585  313  287  285  283  239
KLBM15b 590  241  219  214  226  144  131  113  109  105  66
KLBM15b 600  99  118  120  111  112  90  117  118  104  87
KLBM15b 610  124  128  103  85  124  157  132  120  125  122
KLBM15b 620  111  95  118  132  129  150  120  133  109  133
KLBM15b 630  131  154  169  103  86  92  121  114  108  104
KLBM15b 640  87  104  102  144  141  109  101  141  126  116
KLBM15b 650  109  136  121  144  162  136  124  131  127  114
KLBM15b 660  92  116  91  111  102  76  75  91  82  70
KLBM15b 670  50  73  88  103  74  60  52  82  88  94
KLBM15b 680  120  89  92  103  97  114  118  93  92  91
KLBM15b 690  85  78  100  124  105  89  75  83  68  67
KLBM15b 700  63  67  88  83  69  60  67  66  74  75
KLBM15b 710  77  999
KLBM15m 585  313  288  296  287  239
KLBM15m 590  254  224  200  220  148  130  108  94  103  72
KLBM15m 600  102  123  123  109  122  97  120  122  108  101
KLBM15m 610  136  134  109  91  129  157  137  126  132  116
KLBM15m 620  110  94  105  124  120  139  116  126  122  147
KLBM15m 630  131  142  153  97  87  82  110  119  117  116
KLBM15m 640  102  116  103  140  132  106  108  155  141  124
KLBM15m 650  117  147  127  136  146  129  123  138  135  115
KLBM15m 660  91  116  94  110  105  80  72  88  84  72
KLBM15m 670  52  74  97  109  80  67  54  83  96  105
KLBM15m 680  127  89  97  113  102  113  108  88  99  94
KLBM15m 690  75  80  97  115  99  76  68  83  78  70
KLBM15m 700  64  62  85  82  66  53  61  65  76  86
KLBM15m 710  78  81  70  41  32  41  37  34  46  26
KLBM15m 720  29  32  999
KLBM15m #### deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; Members=KLBM15a+KLBM15b; 


Övriga daterade:

KLBM  1 Klackbymyra, Nås sn PISY              
KLBM  2 Sweden    Pinus sylvestris 230 m 6021N1430E      727 1924
KLBM  3 T. Axelson
KLBM01a 1329  58
KLBM01a 1330  79  72  70  90  92  123  146  125  139  211
KLBM01a 1340  151  225  223  227  188  177  178  141  165  184
KLBM01a 1350  201  125  131  83  89  130  139  109  106  84
KLBM01a 1360  94  138  210  111  119  168  180  144  96  143
KLBM01a 1370  135  185  130  103  103  100  79  52  64  89
KLBM01a 1380  69  67  60  62  73  76  80  83  90  79
KLBM01a 1390  90  75  43  49  67  74  84  85  94  48
KLBM01a 1400  36  53  75  85  81  114  104  92  135  145
KLBM01a 1410  115  102  82  89  93  89  75  85  69  59
KLBM01a 1420  59  76  63  49  50  65  68  75  79  79
KLBM01a 1430  76  67  82  83  74  67  93  62  61  63
KLBM01a 1440  78  52  31  47  48  49  48  55  65  75
KLBM01a 1450  42  57  41  54  65  53  58  58  58  66
KLBM01a 1460  48  42  37  52  31  42  37  33  36  34
KLBM01a 1470  35  32  27  24  31  37  41  35  24  27
KLBM01a 1480  32  42  46  49  44  39  34  27  34  30
KLBM01a 1490  33  39  38  39  29  37  21  35  24  37
KLBM01a 1500  27  21  25  999
KLBM01b 1356  150  101  114  93
KLBM01b 1360  121  134  165  111  127  97  94  94  79  113
KLBM01b 1370  159  213  172  168  99  91  76  57  70  85
KLBM01b 1380  76  65  51  61  77  80  71  102  81  89
KLBM01b 1390  102  83  54  58  70  81  73  78  100  62
KLBM01b 1400  49  74  83  88  71  127  88  72  95  87
KLBM01b 1410  73  71  71  71  97  85  85  80  71  59
KLBM01b 1420  56  48  46  32  35  52  58  57  39  48
KLBM01b 1430  55  46  60  63  66  54  67  46  43  46
KLBM01b 1440  57  39  36  40  44  45  33  32  35  42
KLBM01b 1450  32  43  39  54  48  44  50  44  45  50
KLBM01b 1460  39  45  31  34  18  26  18  16  24  21
KLBM01b 1470  27  25  25  18  25  40  30  37  27  21
KLBM01b 1480  27  30  39  43  29  29  26  24  23  26
KLBM01b 1490  30  37  31  34  25  27  20  26  21  28
KLBM01b 1500  25  22  28  25  20  32  36  32  27  28
KLBM01b 1510  24  19  24  999
KLBM04a 1397  94  96  63
KLBM04a 1400  42  96  92  89  86  105  72  80  93  76
KLBM04a 1410  79  81  85  80  92  92  86  122  119  134
KLBM04a 1420  113  116  147  105  111  215  202  241  269  225
KLBM04a 1430  212  212  195  188  176  187  157  151  152  168
KLBM04a 1440  145  92  74  104  128  122  116  129  118  123
KLBM04a 1450  93  135  120  109  129  113  91  60  73  69
KLBM04a 1460  89  101  109  109  76  103  76  64  56  48
KLBM04a 1470  34  26  32  34  65  75  83  79  48  36
KLBM04a 1480  47  53  66  95  63  68  61  52  40  48
KLBM04a 1490  65  70  50  55  32  33  18  24  25  38
KLBM04a 1500  33  31  37  42  36  42  40  49  41  47
KLBM04a 1510  27  48  55  49  34  35  30  32  28  26
KLBM04a 1520  23  38  40  24  36  31  24  29  35  32
KLBM04a 1530  23  16  18  24  30  38  27  39  28  35
KLBM04a 1540  32  37  37  32  27  33  36  25  28  21
KLBM04a 1550  23  29  45  22  25  30  33  28  34  32
KLBM04a 1560  33  34  42  64  55  22  31  22  25  15
KLBM04a 1570  19  30  27  32  37  37  39  27  25  31
KLBM04a 1580  38  28  22  22  28  32  24  27  24  23
KLBM04a 1590  999
KLBM04b 1427  99  89  72
KLBM04b 1430  78  68  70  98  139  185  166  141  172  200
KLBM04b 1440  166  105  73  136  156  112  77  108  104  112
KLBM04b 1450  94  122  100  125  154  124  96  51  67  61
KLBM04b 1460  60  74  81  70  62  82  75  71  50  54
KLBM04b 1470  23  21  33  29  56  73  72  64  49  43
KLBM04b 1480  40  73  76  92  81  68  61  54  45  52
KLBM04b 1490  66  61  46  70  31  27  22  25  28  40
KLBM04b 1500  32  29  36  27  41  44  43  56  39  46
KLBM04b 1510  26  48  49  54  40  38  27  28  27  28
KLBM04b 1520  27  32  35  21  38  30  23  25  27  30
KLBM04b 1530  23  14  19  14  24  29  24  38  27  31
KLBM04b 1540  28  40  34  29  24  32  28  24  35  22
KLBM04b 1550  20  33  34  22  23  30  34  26  34  29
KLBM04b 1560  33  999
KLBM10m 727  195  216  214
KLBM10m 730  130  150  101  91  122  121  160  170  212  242
KLBM10m 740  215  216  266  278  237  225  200  235  208  164
KLBM10m 750  127  126  140  193  224  225  185  196  215  229
KLBM10m 760  198  166  146  149  116  134  118  116  108  151
KLBM10m 770  121  164  157  123  90  95  108  137  127  109
KLBM10m 780  100  102  109  108  122  100  93  110  83  74
KLBM10m 790  60  76  75  67  64  68  57  70  72  60
KLBM10m 800  50  39  31  36  44  48  61  67  49  40
KLBM10m 810  46  37  37  57  48  50  42  52  48  44
KLBM10m 820  47  63  56  47  39  48  48  44  47  36
KLBM10m 830  58  58  54  53  51  48  63  56  58  73
KLBM10m 840  69  66  67  47  56  55  50  42  44  48
KLBM10m 850  52  76  94  90  69  72  53  69  54  72
KLBM10m 860  55  53  40  56  48  60  61  58  44  55
KLBM10m 870  60  49  31  46  47  54  55  46  49  40
KLBM10m 880  46  57  62  51  51  61  80  74  54  40
KLBM10m 890  52  54  37  44  55  50  57  56  50  53
KLBM10m 900  40  39  43  54  48  39  33  28  33  33
KLBM10m 910  54  50  61  51  999
KLBM11a 1076  139  149  107  98
KLBM11a 1080  137  133  124  105  74  93  81  53  75  80
KLBM11a 1090  102  68  71  84  82  73  51  57  45  43
KLBM11a 1100  46  55  100  105  77  56  44  56  44  38
KLBM11a 1110  35  48  44  55  38  46  62  51  59  38
KLBM11a 1120  56  47  52  36  26  38  35  27  26  28
KLBM11a 1130  35  42  57  66  65  66  59  65  61  53
KLBM11a 1140  49  37  38  31  24  22  36  28  30  36
KLBM11a 1150  28  40  43  32  30  32  23  31  29  29
KLBM11a 1160  25  24  25  26  20  25  22  26  24  24
KLBM11a 1170  23  22  26  35  23  21  26  20  27  17
KLBM11a 1180  17  15  28  23  17  20  22  32  20  16
KLBM11a 1190  18  12  13  14  13  12  17  16  16  17
KLBM11a 1200  19  24  22  23  26  33  48  40  34  44
KLBM11a 1210  49  34  39  53  57  78  60  49  56  60
KLBM11a 1220  68  64  77  71  55  42  44  42  48  37
KLBM11a 1230  35  41  46  53  47  47  35  53  42  34
KLBM11a 1240  42  40  39  44  37  38  47  41  42  57
KLBM11a 1250  53  50  49  48  42  40  999
KLBM11b11202  12  14  13  22  28  24  20  28
KLBM11b11210  29  21  24  25  30  31  30  15  29  24
KLBM11b11220  31  28  33  30  32  21  21  29  19  21
KLBM11b11230  24  22  21  28  19  17  24  29  31  30
KLBM11b11240  31  24  26  23  22  25  25  28  24  23
KLBM11b11250  34  29  28  26  27  25  31  23  28  24
KLBM11b11260  26  22  31  24  25  28  40  30  32  23
KLBM11b11270  21  30  23  25  999
KLBM11b21076  147  151  109  101
KLBM11b21080  143  150  118  98  85  94  77  69  83  87
KLBM11b21090  104  71  71  108  94  79  58  76  58  57
KLBM11b21100  61  86  119  120  96  69  58  69  50  48
KLBM11b21110  53  72  54  55  45  42  48  37  46  42
KLBM11b21120  44  47  46  34  34  46  40  31  34  28
KLBM11b21130  32  42  51  55  51  51  44  49  39  36
KLBM11b21140  40  37  32  30  30  30  37  34  36  40
KLBM11b21150  33  45  42  40  37  32  24  34  34  39
KLBM11b21160  29  33  31  34  26  32  35  24  26  27
KLBM11b21170  20  28  27  40  30  24  35  20  30  22
KLBM11b21180  26  21  25  26  22  26  22  33  28  17
KLBM11b21190  21  11  11  11  16  14  19  999
KLBM11b2#### innanför sprickan
KLBM11c 1076  132  148  109  102
KLBM11c 1080  142  139  120  107  86  95  88  62  72  89
KLBM11c 1090  89  79  71  89  103  87  61  76  57  67
KLBM11c 1100  70  90  120  137  91  68  59  68  49  51
KLBM11c 1110  52  62  54  54  44  45  53  49  47  39
KLBM11c 1120  44  50  54  36  38  47  43  30  33  30
KLBM11c 1130  33  36  44  51  52  51  48  51  47  44
KLBM11c 1140  37  36  35  36  33  32  44  35  35  42
KLBM11c 1150  35  46  40  28  36  38  27  38  37  41
KLBM11c 1160  36  36  38  38  29  31  30  29  30  29
KLBM11c 1170  25  28  31  38  32  30  33  24  37  22
KLBM11c 1180  22  27  29  29  24  25  21  36  18  19
KLBM11c 1190  19  17   8  14  14  19  19  18  15  17
KLBM11c 1200  15  16  17  18  18  24  33  23  24  26
KLBM11c 1210  30  20  28  28  35  29  26  20  26  25
KLBM11c 1220  29  36  41  36  31  26  26  30  25  24
KLBM11c 1230  24  26  27  29  27  24  21  42  39  33
KLBM11c 1240  40  36  36  36  30  33  31  34  34  35
KLBM11c 1250  49  42  35  40  39  48  32  29  39  27
KLBM11c 1260  27  35  31  23  27  31  35  36  34  30
KLBM11c 1270  28  27  26  28  28  27  36  26  999
KLBM11d11192   9   9  13  10  10  11  12  16
KLBM11d11200  18  17  17  16  22  23  29  28  24  36
KLBM11d11210  36  25  26  30  35  38  35  17  43  36
KLBM11d11220  40  50  56  62  55  32  41  40  42  29
KLBM11d11230  31  35  32  53  37  51  38  41  49  44
KLBM11d11240  51  45  42  42  44  43  49  41  46  56
KLBM11d11250  73  49  43  44  37  40  32  36  29  26
KLBM11d11260  39  31  41  43  40  46  45  46  999
KLBM11e 1076  142  152  120  70
KLBM11e 1080  136  149  128  85  72  83  75  53  74  76
KLBM11e 1090  79  73  62  87  77  76  59  68  42  59
KLBM11e 1100  67  75  87  86  77  55  43  41  35  43
KLBM11e 1110  39  61  56  61  53  57  55  46  54  42
KLBM11e 1120  52  63  57  33  35  45  30  25  28  25
KLBM11e 1130  32  38  65  52  57  69  55  71  65  54
KLBM11e 1140  57  43  42  36  26  29  45  41  41  43
KLBM11e 1150  32  39  37  37  30  32  31  33  35  35
KLBM11e 1160  36  22  33  32  29  29  32  33  33  37
KLBM11e 1170  25  25  30  32  23  25  30  21  31  19
KLBM11e 1180  16  18  26  25  18  23  18  30  18  20
KLBM11e 1190  15  17  15  14  16  16  19  18  16  17
KLBM11e 1200  13  10  10  14  18  23  28  28  23  34
KLBM11e 1210  39  24  30  35  42  35  32  21  39  36
KLBM11e 1220  38  44  51  51  41  37  36  39  40  34
KLBM11e 1230  34  37  33  36  39  34  32  40  49  35
KLBM11e 1240  52  45  42  40  38  42  40  36  37  47
KLBM11e 1250  51  44  30  40  36  50  36  36  51  37
KLBM11e 1260  44  39  48  39  44  54  57  53  41  36
KLBM11e 1270  37  36  34  26  999
KLBM11f21088  65  66
KLBM11f21090  94  79  66  80  78  88  58  58  42  56
KLBM11f21100  62  73  87  85  78  74  41  55  44  47
KLBM11f21110  39  47  43  52  31  36  41  37  53  47
KLBM11f21120  50  52  58  40  26  40  37  29  24  31
KLBM11f21130  40  52  49  49  52  81  83  91  93  75
KLBM11f21140  55  53  44  39  27  28  50  43  45  48
KLBM11f21150  40  46  48  37  34  42  29  32  35  31
KLBM11f21160  30  35  38  39  36  33  35  35  31  39
KLBM11f21170  28  28  38  41  35  28  38  26  34  29
KLBM11f21180  24  23  24  28  22  24  17  30  24  999
KLBM11f2#### yttersta ring möjl ofullst. Brand denna sommar
KLBM11m 1076  140  150  111  93
KLBM11m 1080  139  143  123  99  79  92  80  59  74  80
KLBM11m 1090  93  74  68  89  87  81  58  67  49  57
KLBM11m 1100  61  76  103  107  84  64  49  58  44  45
KLBM11m 1110  44  58  50  55  42  45  52  44  52  42
KLBM11m 1120  49  52  54  36  32  43  37  28  29  28
KLBM11m 1130  34  42  53  55  55  63  58  65  61  52
KLBM11m 1140  48  41  38  34  28  28  42  36  37  42
KLBM11m 1150  34  43  42  35  34  35  27  34  34  35
KLBM11m 1160  31  30  33  34  28  30  31  29  29  31
KLBM11m 1170  24  26  30  37  29  26  32  22  32  22
KLBM11m 1180  21  21  26  26  21  24  20  32  22  18
KLBM11m 1190  19  14  11  12  14  14  17  16  15  17
KLBM11m 1200  16  17  16  17  20  25  33  29  25  34
KLBM11m 1210  36  25  30  34  40  42  36  24  39  36
KLBM11m 1220  41  44  52  50  43  32  34  36  35  29
KLBM11m 1230  30  32  32  40  34  34  30  41  42  35
KLBM11m 1240  43  38  37  37  34  36  38  36  37  44
KLBM11m 1250  52  43  37  40  36  41  33  31  37  29
KLBM11m 1260  34  32  38  32  34  40  44  41  36  30
KLBM11m 1270  29  31  28  26  28  27  36  26  999
KLBM12a 1851  256  345  277  394  416  346  393  332  279
KLBM12a 1860  368  297  354  310  321  370  284  210  212  215
KLBM12a 1870  233  216  185  199  212  164  138  185  174  162
KLBM12a 1880  162  120  179  104  140  131  117  149  114  106
KLBM12a 1890  114  120  110  121  158  123  110  36  33  57
KLBM12a 1900  67  96  82  107  111  108  88  90  75  70
KLBM12a 1910  78  51  69  70  64  70  59  69  101  74
KLBM12a 1920  57  68  70  63  42  999
KLBM12a #### stark lukt av kåda, endast splinten grågrön