Några rundtimmerlador runt Dala-Floda
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2011


En typ av timmerbyggnader som är svåra att datera typologiskt är de enkla rundtimrade ängsladorna, som är byggda som sådana, och inte är utrangerade och återanvända byggnader eller timmer som flyttats ut från gårdarna. De står vanligen långt från gården, och byggdes vanligen på enklast möjliga sätt. Det går i stort sett inte att skilja ladorna som är byggda i början av 1700-talet från dem från slutet av 1800-talet. Endast med hjälp av dendrokronologi är det möjligt. Dokumentationen av dessa lador är brådskande, eftersom många av dem inom de närmaste decennierna torde komma att skatta åt förgängelsen - och ännu fler är redan försvunna. Kanske några kan räddas, och då gärna sådana som har några extra värden av något slag. Men för att kunna prioritera är det viktigt att de dokumenteras. Här är ännu ett litet bidrag till detta. Ytterligare nndra daterade lador av detta slag i Floda socken återfinns på följande sidor:
"Stängsla" Sälje, FLSA
Norra ladan vid Stängsla, Sälje
(alla bilder på denna sida hämtas från Wikimedia Commons - klicka på dem!)
Många välgjorda ristningar. Det äldsta årtalet 1750 är jämngammalt med ladan
En rundtimmerlada invuxen i björkskog, (Sälje 21:16), utan långdrag och med rännknutar och runda skallar och med ovanligt många välgjorda ristningar med namnskiffer och årtal. De äldsta årtalet är 1750. Ladan har dörr på gaveln, satt mot vänstra sidan, och dörren är utvidgad, så att det ursprungliga gåtspåret är förlorat. Ladan är snedsjunken, så att syllvarvet och ytterligare något varv är borta, liksom golvet Dörren har därmed ingen tröskel. Taket läcker och vissa åsar är på väg att ruttna. Prov togs med tillväxtborr ur B8, C6, C7, C8, C9, D4, D5, D6, D9, D12. Alla är av tall, utom D12 som är av gran. De flesta har en fullständig yttersta ring från 1749, d.v.s de fälldes under vintern 1749/50. De stockar som avviker är C6 med yttersta ring från 1748! D4 är odaterad, men har fällts vid midsommartid, och är troligen utbytt. D12 av savbarkad gran med fullständig yttersta ring och därför troligen fälld på våren (omkring maj), är också odaterad, och troligen inte samtida med de daterade. De daterade stockarna tycks komma från två bestånd. Ladan bör vara byggd sommaren 1750, och de äldsta ristningarna är samtida. På B8 står bl.a "x BOD 1750 LPS | EAS x LPS 1752 x".

Inte minst med tanke på de många vackra ristningarna, vore det önskvärt om denna lada kunde räddas medan det ännu är möjligt.Södra ladan vid Stängsla, Sälje
"Stängsla" Sälje, FLSB
En rundtimmerlada invuxen i björk/gran-skog, (Sälje 33:2), utan långdrag och med rännknutar och runda skallar. De båda varven under dörren mitt på gaveln har sågats av. På B11 finns texten med kraftig penna skriven "Denna Lada har kommit från Gubbhålet i början av 1900-talet". På röstmoder A står "Omtakad och flyttad NE den 11/4 1928". Prov togs ur D3, D5, D6, D7, A6a, A7a. Det kan konstateras att lada är byggd av av gran- och tall timmer, som fällts dels vintern 1825/26, dels ca juni 1826. Den kan därför antas vara byggd sommaren 1826 av vinterfällt och färskt virke. Ladan är i relativt gott skick, men tegeltaket behöver översyn, och buskar behöver röjas bort.


Lada vid älven söder om Sälje
Vid älven ca 1 km söder om Sälje, FLSC
En rundtimmerlada vid älvvägen söder om Sälje, (Sälje 2:7), med dörr mitt på långsidan och spetsiga gåtspår och golv av brädor och tegeltak. Ladan som har inre mått 4.25m * 2.90m, är välbevarad, men taket läcker något. Prov togs ur A6b, A7b, A8b, D8, D6, D13, D14 (obs! D6 är med rödkrita märkt B5 etc). Prov D13 och D14 är av savbarkad gran, som inte kunnat dateras. De övriga är tall, som har yttersta ring (fullbildad) från 1732. Ladan torde därför vara byggd 1733, och att döma av märkningen flyttad minst två gånger. Granvirkesvarven är troligen inte ursprungliga. Ladan är i ganska gott skick, men det något läckande taket behöver ses över. Dendrokronologiskt bjöd denna lada ett visst motstånd: Det fattas ringar i en del av proven, och det finns otypiska segment och en tillväxtkollaps efter 1686, vilket gjorde dem något besvärliga att datera.
Lada på Hagön mitt emot Ingridsgården
På Hagön, mitt för Ingridsgården, FLONA
En rundtimmerlada av frodvuxet talltimmer, som står på kraftiga syllar direkt på marken, (Forsgärdet 16:13). Ladan mäter invändigt 4.2 m * 2.6 m och är i gott skick. Prov togs ur stockarna D3, D4, D5, D6, D7 och första åsen från D-vägg. Trots att timret innehåller så få ringar att en datering egentligen inte skulle ha varit möjlig (bara 41 ringar), så visar sig med stor samstämmighet yttersta ring i samtliga stockar vara från 1788. Den bör därför vara byggd 1789.


Liten vältimrad lada sydväst om Holsåker
Lada vid Holsåker, FLHM
En ganska liten rundtimmerlada, med något formade knutskallar, och i vissa fall långdrag, (Holsåker? 21:18). Dörren, som är utvidgad, med spikade gåtar, sitter mitt på sidan, som är kortare än gaveln. Ladan är så välbyggd att det kan misstänkas att den ursprungligen kanske stått på någon gårdstomt och kanske var den då mer än en hölada? Prov har tagits ur D2, D4, D5, D6, D9, D10, alla av gamla tallar (ca 200 år eller mer), och de tre proven med läslig vankant tillgänglig har alla yttersta ring från 1751, och de övriga torde vara samtida. Ladan bör alltså ursprungligen vara byggd 1752.Noter

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/FLSA  1 Lada, Sälje (Stängsla), Floda sn, Dalarna      PISY
FLSA  2 Sweden    Pinus sylvestris  200m 6029N1451E     1668 1749
FLSA  3 T. Axelson
FLSA  #### 60º29'22"N, 14º51'24"E
FLSA1a 1669  302
FLSA1a 1670  414  318  336  354  229  280  192  173  182  153
FLSA1a 1680  140  115  135  117  94  51  49 -999 -999 -999
FLSA1a 1690 -999 -999 -999   9  12  21  26  36  40  59
FLSA1a 1700  84  67  80  79  85  86  88  92  71  47
FLSA1a 1710  47  44  70  68  63  83  77  61  42  46
FLSA1a 1720  50  38  47  49  55  77  60  81  78  64
FLSA1a 1730  69  71  43  57  56  49  45  50  53  32
FLSA1a 1740  23  14  22  33  22  21  23  39  38  999
FLSA1a #### C6, vk
FLSA2a 1696  404  357  317  287
FLSA2a 1700  267  190  200  149  150  129  145  108  88  78
FLSA2a 1710  91  97  95  97  67  95  97  84  67  56
FLSA2a 1720  83  78  80  69  62  66  48  64  58  86
FLSA2a 1730  82  91  92  67  54  37  37  53  73 -999
FLSA2a 1740 -999  71  72  83  108  102  91  124  118  99
FLSA2a 1750  999
FLSA2a #### C7, vk?, 0ringar pga monteringsskada
FLSA3a 1688  94  208
FLSA3a 1690  129  158  158  153  172  135  132  120  177  176
FLSA3a 1700  174  144  180  157  157  114  116  143  119  84
FLSA3a 1710  109  104  155  139  96  122  134  115  81  78
FLSA3a 1720  81  91  89  89  94  73  92  92  87  75
FLSA3a 1730  87  76  88  63  66  56  59  68  73  54
FLSA3a 1740  43  29  41  39  44  58  56  70  999
FLSA3a #### C8, ej vk?
FLSA4a 1668  134  164
FLSA4a 1670  194  143  227  192  131  107  146  162  173  192
FLSA4a 1680  174  153  130  129  164  96  48  64 -999 -999
FLSA4a 1690 -999 -999 -999 -999  24  42  66  70  84  95
FLSA4a 1700  110  97  114  90  67  91  111  112  90  54
FLSA4a 1710  72  80  62  86  93  127  110  82  71  74
FLSA4a 1720  80  84  94  78  106  109  58  75  57  65
FLSA4a 1730  71  91  90  97  97  107  126  106  121  101
FLSA4a 1740  86  65  94  88  67  76  100  115  85  81
FLSA4a 1750  999
FLSA4a #### C9, vk
FLSA5a1 1679  277
FLSA5a1 1680  285  308  230  226  196  231  216  185  123  122
FLSA5a1 1690  83  132  66  54  77  44  60  63  77  106
FLSA5a1 1700  120  91  106  94  95  82  97  84  66  45
FLSA5a1 1710  52  47  61  79  55  76  91  58  60  54
FLSA5a1 1720  51  44  43  32  45  50  37  48  35  51
FLSA5a1 1730  59  40  36  47  43  40  34  36  45  31
FLSA5a1 1740  23  20  29  26  26  27  24  37  37  20
FLSA5a1 1750  999
FLSA5a1 #### B8, vk
FLSA7a 1682  377  440  278  349  294  198  97  110
FLSA7a 1690  55  74  70  68  87  59  71  90  121  149
FLSA7a 1700  178  173  190  183  199  159  135  118  107  73
FLSA7a 1710  94  88  100  127  77  94  117  92  108  92
FLSA7a 1720  113  109  96  76  62  57  38  46  53  69
FLSA7a 1730  59  58  67  73  66  55  44  58  67  50
FLSA7a 1740  57  38  68  74  66  49  42  51  54  59
FLSA7a 1750  999
FLSA7a #### D5, Vk
FLSA8a 1701  369  366  296  249  226  333  303  248  194
FLSA8a 1710  221  218  175  181  103  137  161  132  111  97
FLSA8a 1720  123  114  142  116  96  97  40  44  44  63
FLSA8a 1730  59  68  77  56  62  48  52  64  73  55
FLSA8a 1740  51  36  54  58  37  46  71  80  74  72
FLSA8a 1750  999
FLSA8a #### D6, Vk
FLSA9a 1681  219  254  234  229  255  174  110  92  103
FLSA9a 1690  98  124  98  92  99  86  85  69  89  94
FLSA9a 1700  113  104  121  107  124  105  120  118  93  78
FLSA9a 1710  96  86  91  88  75  97  98  79  83  75
FLSA9a 1720  78  81  91  82  77  86  62  72  66  72
FLSA9a 1730  70  60  80  86  81  62  48  59  65  64
FLSA9a 1740  54  46  59  60  62  62  61  85  64  56
FLSA9a 1750  999
FLSA9a #### D9, Vk


FLSBPI 1 Lada, Sälje, Floda sn, Dalarna           PISY
FLSBPI 2 Sweden    Pinus sylvestris  200 6029N1451E     1720 1825
FLSBPI 3 T. Axelson
FLSBPI #### 60º29'19"N, 14º51'28"E. lada av gran och tall timmer, som fällts dels vintern 1825/26, 
dels ca juni 1826. Enl text på B11 flyttad från "Gubbhålet" (plats ej identifierad) i början av 1900-talet. FLSB1a 1751 322 208 236 210 165 145 121 130 154 FLSB1a 1760 184 170 230 236 203 174 225 179 188 174 FLSB1a 1770 142 111 116 81 73 72 65 -999 -999 -999 FLSB1a 1780 -999 -999 -999 116 120 136 125 88 65 112 FLSB1a 1790 74 92 72 60 75 75 59 60 42 67 FLSB1a 1800 59 66 73 67 74 78 58 91 96 122 FLSB1a 1810 103 83 66 59 40 31 34 36 41 35 FLSB1a 1820 34 999 FLSB1a #### D3 ej vk? FLSB2a 1734 314 280 302 265 261 263 FLSB2a 1740 165 166 151 183 202 178 144 126 125 147 FLSB2a 1750 167 188 137 156 121 94 84 53 59 70 FLSB2a 1760 97 102 107 128 116 104 103 102 100 79 FLSB2a 1770 74 103 91 91 116 136 133 114 103 85 FLSB2a 1780 103 83 98 84 111 97 79 74 65 70 FLSB2a 1790 67 83 90 77 93 73 43 39 26 30 FLSB2a 1800 17 22 36 26 30 33 25 34 38 49 FLSB2a 1810 33 44 37 28 31 21 26 35 27 18 FLSB2a 1820 14 16 24 32 17 16 999 FLSB2a #### D5 FLSB5a 1720 298 306 426 403 303 295 102 182 184 187 FLSB5a 1730 224 125 160 157 151 128 134 155 207 167 FLSB5a 1740 101 67 56 51 47 53 52 43 45 44 FLSB5a 1750 51 62 79 75 54 45 38 34 30 51 FLSB5a 1760 52 53 46 56 45 37 54 49 52 50 FLSB5a 1770 38 40 62 58 59 78 82 72 72 60 FLSB5a 1780 68 55 70 59 68 60 53 52 48 65 FLSB5a 1790 42 71 60 58 76 68 53 45 34 42 FLSB5a 1800 20 25 30 23 26 22 20 32 40 59 FLSB5a 1810 51 58 43 41 37 20 20 26 37 38 FLSB5a 1820 31 19 27 31 22 17 999 FLSB5a #### A6b PISY FLSBPC 1 Lada, Sälje, Floda sn, Dalarna PCAB FLSBPC 2 Sweden Picea abies 200 6029N1451E 1736 1825 FLSBPC 3 T. Axelson FLSBPC #### 60º29'19"N, 14º51'28"E. lada av gran och tall timmer, som fällts dels vintern 1825/26,
dels ca juni 1826. Enl text på B11 flyttad från "Gubbhålet" (plats ej identifierad) i början av 1900-talet. FLSB3a 1774 323 327 364 349 276 228 FLSB3a 1780 236 245 219 298 285 227 172 144 168 164 FLSB3a 1790 129 123 150 135 143 132 116 118 101 89 FLSB3a 1800 109 137 120 133 112 108 134 141 112 107 FLSB3a 1810 105 105 93 88 74 92 91 110 131 79 FLSB3a 1820 36 46 65 69 121 124 999 FLSB3a #### D6, Vk. PCAB FLSB6a 1736 229 182 172 163 FLSB6a 1740 149 125 136 154 125 131 142 124 126 126 FLSB6a 1750 182 179 175 164 155 139 112 111 122 135 FLSB6a 1760 160 218 260 184 135 144 166 149 144 129 FLSB6a 1770 94 95 114 81 103 109 127 139 120 101 FLSB6a 1780 104 121 113 170 129 106 115 82 77 69 FLSB6a 1790 66 73 78 76 55 41 43 28 29 35 FLSB6a 1800 36 42 39 36 42 45 35 34 38 38 FLSB6a 1810 39 41 30 23 27 22 22 23 22 25 FLSB6a 1820 16 16 22 24 35 45 999 FLSB6a #### A17, +ew vk. PCAB FLSC 1 rundtimmerlada, Sälje, Floda sn, Dalarna PISY FLSC 2 Sweden Pinus sylvestris 200 6029N1451E 1607 1732 FLSC 3 T. Axelson FLSC #### Rundtimmerlada med dörr mitt på långsida. 4.25m*2.90m (insidiga mått). Gott skick,
vid väg. Timret mycket svårdaterat (men dat.bedöms säker). Savbarkade granvarv D13, D14 kunde
ej dateras. 60º29'10"N, 14º51'17"E FLSC1a 1608 74 68 FLSC1a 1610 52 119 82 69 83 81 86 76 72 66 FLSC1a 1620 108 111 107 126 63 91 155 99 80 75 FLSC1a 1630 90 78 92 71 80 79 89 81 79 71 FLSC1a 1640 74 71 82 66 69 86 62 76 68 46 FLSC1a 1650 42 42 43 38 56 50 46 37 39 35 FLSC1a 1660 51 36 71 84 62 45 39 43 61 62 FLSC1a 1670 45 38 46 38 25 20 19 23 58 45 FLSC1a 1680 75 78 159 114 103 88 91 58 20 22 FLSC1a 1690 33 56 92 95 111 152 159 175 162 146 FLSC1a 1700 152 180 95 106 102 80 74 71 69 44 FLSC1a 1710 36 52 70 63 113 115 115 107 110 81 FLSC1a 1720 66 77 79 109 121 105 79 57 55 85 FLSC1a 1730 83 99 106 999 FLSC1a #### AII6, vk FLSC2a 1626 128 129 161 227 FLSC2a 1630 252 253 194 41 45 144 169 150 163 125 FLSC2a 1640 118 167 155 135 93 122 168 170 178 208 FLSC2a 1650 228 202 239 221 191 179 180 153 154 149 FLSC2a 1660 110 137 111 125 159 184 144 90 93 68 FLSC2a 1670 55 65 43 66 63 58 66 67 61 47 FLSC2a 1680 59 38 61 61 70 66 51 41 12 15 FLSC2a 1690 44 32 25 24 26 52 68 51 43 65 FLSC2a 1700 90 108 127 94 59 50 53 42 43 42 FLSC2a 1710 31 41 38 30 39 34 41 29 20 21 FLSC2a 1720 28 37 38 30 35 26 42 36 40 42 FLSC2a 1730 49 63 80 999 FLSC2a #### AII7, vk FLSC3a 1624 103 83 98 85 74 78 FLSC3a 1630 107 139 94 52 64 85 65 85 83 80 FLSC3a 1640 63 56 65 49 64 63 57 47 49 48 FLSC3a 1650 40 41 63 79 104 101 102 103 91 68 FLSC3a 1660 74 58 87 89 95 107 102 98 103 114 FLSC3a 1670 154 159 157 162 139 99 56 33 36 38 FLSC3a 1680 39 52 86 85 84 67 57 -999 -999 21 FLSC3a 1690 20 18 18 16 18 22 21 30 23 15 FLSC3a 1700 23 25 36 28 33 39 74 72 34 14 FLSC3a 1710 32 25 33 33 21 33 27 32 27 25 FLSC3a 1720 40 36 35 45 46 51 35 33 45 41 FLSC3a 1730 36 40 39 999 FLSC3a #### AII8, vk FLSC4a 1646 389 368 328 249 FLSC4a 1650 222 191 171 120 171 130 138 115 99 104 FLSC4a 1660 79 84 102 147 79 72 66 65 88 86 FLSC4a 1670 87 79 60 54 36 42 40 43 48 72 FLSC4a 1680 87 107 96 93 109 126 120 100 13 21 FLSC4a 1690 48 50 54 60 84 98 96 87 86 82 FLSC4a 1700 95 70 82 80 97 70 60 53 50 32 FLSC4a 1710 39 -999 23 30 40 45 49 61 42 42 FLSC4a 1720 50 73 62 80 48 45 29 15 25 39 FLSC4a 1730 38 47 44 999 FLSC4a #### D8, vk (0-ring 1711 osäker) FLSC4b 1646 382 360 251 177 FLSC4b 1650 216 202 187 149 172 133 122 96 80 106 FLSC4b 1660 111 125 113 141 65 82 102 87 122 129 FLSC4b 1670 126 118 107 96 89 54 54 53 50 99 FLSC4b 1680 100 121 999 FLSC5a 1644 259 306 278 262 302 288 FLSC5a 1650 272 282 244 214 263 208 218 181 150 115 FLSC5a 1660 111 97 137 151 173 118 90 76 71 64 FLSC5a 1670 50 32 67 86 70 48 46 40 58 46 FLSC5a 1680 45 48 52 64 72 59 59 13 9 16 FLSC5a 1690 21 27 30 21 47 56 68 59 51 58 FLSC5a 1700 77 67 63 55 50 36 27 24 20 18 FLSC5a 1710 24 23 24 32 22 19 25 24 21 19 FLSC5a 1720 25 26 27 23 22 28 29 31 26 27 FLSC5a 1730 25 37 49 999 FLSC5a #### D6 FLONA 1 Rundtimmerlada, Hagön, Dala-Floda PISY FLONA 2 Sweden Pinus sylvestris 200m 6030N1450E 1748 1788 FLONA 3 T. Axelson FLONA #### 1: D3, 2:D4, 3:D5, 4:D6, 6:Åsen närmast D-vägg. 60º30'5"N, 14º50'2"E FLONA1a 1749 288 FLONA1a 1750 386 355 422 387 412 353 231 184 201 157 FLONA1a 1760 125 142 163 249 191 203 191 182 125 162 FLONA1a 1770 81 74 99 108 100 91 129 83 122 125 FLONA1a 1780 115 95 108 88 134 124 99 122 110 999 FLONA2a 1751 335 523 404 440 398 360 315 273 303 FLONA2a 1760 330 350 285 254 223 186 165 129 131 153 FLONA2a 1770 116 106 129 99 87 89 114 100 104 95 FLONA2a 1780 89 91 91 93 91 123 150 163 120 999 FLONA3a 1753 378 443 415 353 358 346 287 FLONA3a 1760 310 336 344 297 297 289 276 234 169 185 FLONA3a 1770 93 78 128 106 82 104 143 111 135 133 FLONA3a 1780 91 53 61 57 72 74 66 91 51 999 FLONA4a 1748 292 330 FLONA4a 1750 377 279 294 286 222 233 159 108 104 137 FLONA4a 1760 184 209 221 199 177 157 180 186 146 146 FLONA4a 1770 98 72 93 99 98 112 154 132 133 157 FLONA4a 1780 135 119 114 118 144 149 135 149 151 999 FLONA6a 1748 337 417 FLONA6a 1750 434 336 314 270 259 273 180 133 125 201 FLONA6a 1760 252 226 218 201 157 144 116 104 76 82 FLONA6a 1770 70 51 74 79 -999 -999 127 108 106 108 FLONA6a 1780 84 117 97 133 106 161 134 194 129 999 FlHM 1 Lada, Holsåker, Dala-Floda PISY FlHM 2 Sweden Pinus sylvestris 200 6030N1446E 1492 1751 FlHM 3 T. Axelson FlHM #### 60º29'37"N, 14º46'24"E FlHM1a 1560 70 83 86 55 51 62 74 107 81 44 FlHM1a 1570 44 74 79 61 66 87 100 25 18 21 FlHM1a 1580 40 30 43 43 38 30 31 31 15 16 FlHM1a 1590 27 27 22 32 60 70 33 70 80 54 FlHM1a 1600 43 40 38 35 29 45 48 21 33 28 FlHM1a 1610 22 28 32 25 22 15 25 34 41 43 FlHM1a 1620 49 51 42 61 43 66 57 50 44 34 FlHM1a 1630 33 18 31 26 28 42 26 36 36 39 FlHM1a 1640 38 29 23 17 20 29 45 34 35 32 FlHM1a 1650 32 29 34 28 26 27 29 28 29 14 FlHM1a 1660 19 15 31 30 50 45 57 30 33 17 FlHM1a 1670 15 13 24 22 24 38 27 26 37 42 FlHM1a 1680 42 65 69 81 76 74 44 14 14 22 FlHM1a 1690 33 49 49 61 57 57 63 68 73 68 FlHM1a 1700 103 84 85 90 83 88 66 68 51 49 FlHM1a 1710 59 54 68 109 147 112 76 53 32 36 FlHM1a 1720 44 51 47 52 72 97 100 120 121 109 FlHM1a 1730 111 105 103 80 68 49 35 38 40 28 FlHM1a 1740 34 35 44 34 46 42 37 30 999 FlHM1a #### D2, ej vk FlHM2a 1521 104 94 75 120 150 134 98 85 117 FlHM2a 1530 115 88 118 93 121 125 80 70 58 92 FlHM2a 1540 64 107 81 81 75 68 107 90 98 90 FlHM2a 1550 88 85 71 72 98 157 155 168 143 162 FlHM2a 1560 97 52 57 49 67 61 77 83 54 54 FlHM2a 1570 74 78 59 92 80 85 78 78 43 38 FlHM2a 1580 57 48 48 52 55 56 47 43 29 41 FlHM2a 1590 47 42 30 35 49 56 30 27 23 27 FlHM2a 1600 32 34 38 32 32 31 27 23 25 24 FlHM2a 1610 25 32 29 14 22 6 23 18 23 26 FlHM2a 1620 32 29 25 31 23 23 22 20 23 25 FlHM2a 1630 24 21 31 22 21 29 22 31 31 23 FlHM2a 1640 23 21 17 16 16 31 23 24 25 20 FlHM2a 1650 23 18 14 16 18 23 23 20 22 10 FlHM2a 1660 13 7 29 20 32 32 35 24 27 27 FlHM2a 1670 26 30 40 30 24 19 13 18 25 31 FlHM2a 1680 30 47 50 52 40 33 16 8 8 18 FlHM2a 1690 17 22 37 36 33 29 26 23 35 30 FlHM2a 1700 44 39 43 35 32 31 19 9 24 25 FlHM2a 1710 28 13 17 24 19 18 9 11 22 20 FlHM2a 1720 27 24 30 15 18 21 27 19 21 999 FlHM2a #### D4, ej vk FlHM3a 1614 90 69 67 83 89 162 FlHM3a 1620 145 151 122 134 104 89 130 102 104 112 FlHM3a 1630 118 143 121 113 99 118 126 132 93 76 FlHM3a 1640 135 170 132 117 165 170 108 105 91 99 FlHM3a 1650 88 80 94 85 76 89 91 79 72 64 FlHM3a 1660 65 63 86 75 106 102 92 87 82 60 FlHM3a 1670 55 69 82 67 56 55 47 56 62 54 FlHM3a 1680 50 58 76 82 72 76 62 12 -999 18 FlHM3a 1690 18 22 18 21 44 41 52 57 35 29 FlHM3a 1700 53 69 95 75 73 72 80 55 48 38 FlHM3a 1710 54 32 49 32 49 47 36 31 34 37 FlHM3a 1720 47 38 39 42 43 59 47 48 46 33 FlHM3a 1730 39 41 35 56 34 27 20 28 36 24 FlHM3a 1740 27 20 31 19 15 13 13 20 23 13 FlHM3a 1750 22 21 999 FlHM3a #### D5, vk FlHM4a 1560 45 32 34 16 26 35 37 54 45 59 FlHM4a 1570 67 92 35 81 90 68 29 42 42 34 FlHM4a 1580 47 72 97 128 105 95 86 85 61 22 FlHM4a 1590 35 48 51 58 84 76 91 40 31 52 FlHM4a 1600 50 52 58 42 45 62 46 44 23 41 FlHM4a 1610 27 47 52 24 25 38 38 44 41 50 FlHM4a 1620 77 79 92 109 55 45 49 57 46 41 FlHM4a 1630 32 34 35 45 66 89 56 70 41 46 FlHM4a 1640 59 93 80 66 54 63 62 64 59 72 FlHM4a 1650 61 51 47 30 45 61 63 46 50 34 FlHM4a 1660 43 36 54 77 91 71 83 54 72 44 FlHM4a 1670 32 26 37 43 37 34 27 31 44 47 FlHM4a 1680 54 81 99 77 83 85 66 15 13 22 FlHM4a 1690 27 28 27 29 50 55 55 63 49 38 FlHM4a 1700 53 53 70 63 45 33 38 37 30 19 FlHM4a 1710 20 22 13 14 20 22 26 21 16 13 FlHM4a 1720 26 28 34 39 43 54 40 42 42 45 FlHM4a 1730 52 58 47 51 49 30 32 41 56 40 FlHM4a 1740 31 25 33 26 24 22 18 33 22 15 FlHM4a 1750 28 36 999 FlHM4a #### D6, Vk FlHM5a 1492 34 23 18 51 37 54 36 23 FlHM5a 1500 22 32 34 32 27 46 58 35 29 36 FlHM5a 1510 34 24 27 22 19 17 24 33 22 19 FlHM5a 1520 22 32 28 -999 26 37 36 31 30 45 FlHM5a 1530 58 48 30 41 60 82 64 49 36 71 FlHM5a 1540 48 45 56 50 44 40 53 51 43 40 FlHM5a 1550 36 43 38 42 29 37 23 25 30 46 FlHM5a 1560 61 58 52 72 60 54 58 92 65 28 FlHM5a 1570 37 47 36 46 58 61 33 34 28 19 FlHM5a 1580 26 23 27 32 44 61 38 38 23 26 FlHM5a 1590 25 35 28 29 39 41 35 25 22 27 FlHM5a 1600 30 35 35 37 22 39 22 29 17 42 FlHM5a 1610 23 34 31 31 28 21 28 40 28 26 FlHM5a 1620 36 18 30 30 28 18 19 23 21 19 FlHM5a 1630 19 11 19 19 31 39 24 32 27 28 FlHM5a 1640 23 21 15 7 8 15 10 20 22 17 FlHM5a 1650 17 14 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 FlHM5a 1660 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 FlHM5a 1670 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 FlHM5a 1680 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 FlHM5a 1690 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 FlHM5a 1700 -999 -999 -999 -999 -999 9 9 16 19 15 FlHM5a 1710 13 8 16 14 15 13 23 19 21 12 FlHM5a 1720 13 16 18 14 18 21 20 26 27 22 FlHM5a 1730 18 35 21 20 16 13 9 18 22 13 FlHM5a 1740 13 19 17 22 20 19 21 37 30 24 FlHM5a 1750 999 FlHM5a #### D9, oläsligt, extremtätt avsnitt; skada i prov FlHM6a 1550 73 78 125 117 100 115 101 61 80 150 FlHM6a 1560 171 182 131 105 94 94 110 97 80 66 FlHM6a 1570 63 75 67 70 79 77 42 35 41 31 FlHM6a 1580 46 47 66 82 65 80 73 76 51 44 FlHM6a 1590 67 73 51 62 85 64 63 49 49 42 FlHM6a 1600 42 36 43 44 49 48 42 45 26 37 FlHM6a 1610 25 41 42 33 24 16 19 24 20 21 FlHM6a 1620 31 29 23 28 24 22 18 18 19 14 FlHM6a 1630 18 19 16 11 18 29 17 18 12 17 FlHM6a 1640 17 22 14 12 15 23 15 18 15 15 FlHM6a 1650 16 17 20 18 18 27 24 24 24 22 FlHM6a 1660 24 21 37 43 65 61 58 52 51 41 FlHM6a 1670 39 29 36 40 30 27 30 27 44 41 FlHM6a 1680 52 53 76 65 56 -999 -999 -999 -999 -999 FlHM6a 1690 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 FlHM6a 1700 -999 15 22 22 30 24 33 25 18 15 FlHM6a 1710 26 25 34 29 32 38 28 19 21 29 FlHM6a 1720 36 28 29 27 37 43 27 30 36 23 FlHM6a 1730 34 39 39 38 47 37 26 24 42 46 FlHM6a 1740 26 25 27 21 13 12 12 12 11 12 FlHM6a 1750 11 13 999 FlHM6a #### D10, vk