Ligghärbre omgjort till loftbod, Noret, Järna sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2019

Byggnaden från ca 1618 och 1782 i samband med reparation juni 2019.

De olika knuttyperna väcker uppmärksamhet! I förgrunden den utbytta syllen från 1970-talet
På en gård (Sjungarns eller Gezelius) i Noret, Järna sn,60.55489, 14.42067 (WGS 84), finns ett långsideshärbre, som försetts med en åt ena sidan överskjutande övervåning, så att en loftbod med portlider bildats. Den nedre delen är av skavt rundtimmer med rännknutar och välformade sexantskallar, medan den övre delen är byggd av bilat timmer med raka knutar. Underredesstockar byttes ut 2019, och någon vecka senare tog jag med tillväxtborr (5 mm) den 4 juni prover ur sammanlagt 11 stockar för dendrokronologisk åldersbestämning. Av dessa kunde 9 dateras. Analysen visar att den äldre, nedre delen kan dateras till efter 1617. Troligen fälldes timret vintern 1617/18. Det är inte särskilt tätväxt, och därför kan inte särskilt många ringar ha skavts bort då proven togs där det såg ut att vara, eller vara nära till, vankant. Den yngre, övre delen är byggd av timmer som fälldes vintern 1781/82. Möjligen flyttades härbret när det gjordes om till loftbod, eftersom ett härbre vanligen står utanför kringbyggnaden, medan loftboden står i den. Att man inte bilat stockarna i den utskjutande gaveln visar också att denna byggts för att stå an mot en annan byggnad. Det nu utbytta underredet innehöll en stock fälld sommaren 1976. Förhoppningsvis blir boden nu bättre skyddad från markkontakt, så att det nya underredet står mycket längre än så!

Kartor och genealogi

På Lantmäteriets ortofoto 1960 står boden på samma ställe som nu, varför en sentida flyttning av byggnadssamlare bör kunna uteslutas. Drevningen med gammal lump/trasmattor antyder också att den inte varit nedtimrad sedan 1800-tal. Vid storskiftet 1818 fanns ingen gård på platsen, som då tillhörde Litt F, vars gårdstomt ligger 200 m norrut. Litt. F ägs av P(j)ers Anders Andersson. I husförhörslängden finns en med det namnet, som levde mellan 1735 och 1811. Han lever fram till sin död med sin hustru Elisabet Ersdotter (f. 1730) på samma gård som sonen Anders Andersson (f. 1760, g.1783 & 1792), vilken troligen är den som kartbeskrivningen avser, dennes 2:a hustru Britta Larsdotter (f. 1767) och deras fem barn (Lisa, Britta, Margareta, Anders, Kristina). Det är alltså sannolikt att det var denne Anders Andersson (f. 1760), då ung bonde, som timrade på överdelen med virket fällt 1781/82 så att det stod färdigt 1782 enligt anteckningen med rödkrita. Det var året innan han gifte sig med sin första hustru Stina Nilsdotter (f. 1763) från Ytteråker den 21 april 1783, som var Annandag påsk. Nytimrat skulle loftbod och portlider lysa när hon flyttade in, och visa vilken driftig karl han var! Kanske den väggfasta sängen var de nygiftas brudkammare och första sommarläger? De verkar inte ha fått några barn och Stina dör i barnsäng i februari 1789. Vilka som bodde på gården när det ursprungliga ligghärbret timrades på Gustaf II Adolfs tid, omkring 1618, är vanskligare att försöka utröna. Det gamla timret verkar något grånat, och det ursprungliga härbret kan ha stått taklöst någon kortare tid, kanske i samband med att det blev loftbod 1782. Kanske det då eventuellt också flyttats från en mer avskild härbresplacering till den mer centrala loftbodsplaceringen vid den kringbyggda gårdsplanen, som portlidret och de obilade stockarna i den nya gaveln vittnar om.

Något timmer som kan tidsfästa flytten till nuvarande plats har inte identifierats. Ett datum 3/10 1883 och initialerna NAS (Nils Andersson) står skrivet bredvid AAS 1782, vilket t.ex skulle kunna avse flyttningen till nuvarande plats, eller någon annan åtgärd. Man må också notera att bruket av rödkrita/färg 1782 i timmerbyggnader nog inte är helt vanligt, men det är tydligt att noteringen AAS 1782, liksom en del timmernunmrering och kanske +KAD+ (K med raka skänklar – Karin eller Kerstin/Kristina Andersdotter), är skrivet med en tunnare rödfärg, och därför antagligen vid ett eller flera andra tillfällen.

På konceptkartan har gården ritats in i efterhand. På den renritade versionen daterad 1849-05-10 verkar avritningen av den ursprungliga gårdens byggnader dock representera ställningen 1818 utan uppdatering. Den nya gårdsplatsen torde alltså ha bebyggts någon gång mellan åren 1818 och 1849, och förmodligen överfördes den underökta byggnaden då, men ett kartöverlägg visar att den inte kan ha ställts som den står nu, utan kanske stått längs vägen sydöst om dess nuvarande placering. Den byggnaden har i alla fall ungefär samma mått.

Storskifteskartan 1818 visar att den nuvarande gården inte fanns då, och att marken hörde till Litt. F. Boden bör ha varit någon av de sex byggnader som omgärdade gårdsplanen
Överlägg av 1818 års karta på nutida med byggnadens placering markerad

Lantmäteriets karta för jämförelse.
Överlägg av konceptkartan med de påritade gårdsbyggnaderna 1849 visar att byggnaden flyttats sedan dess. Kanske är den undersökta byggnaden den som 1849 står närmast vägen, sydost om nuvarnade placering.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19604.fil and SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,35 and with overlap >= 47 
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
1960400  0,46  5,18  101  13  1975 Utbytt syllstock. +sommar
1960401  0,50  5,63  97  17  1617 B3, skavd
1960402  0,35  3,91  113  10  1616 B4, skavd
1960403  0,38  3,76  87   3  1616 B6, skavd, +>0
1960404  0,54  5,23  69  15  1781 B10
1960405  0,66  5,93  47  14  1781 D14 (D-8)
1960406  0,55  7,86  142  25  1781 D15 (D-7) (tillvkollaps 1686)
1960407  0,56  7,43  120  19  1781 D17 (D-5) möjl sensommarfälld detta år?
1960408  odaterad    78        D18 (D-4) skavd
1960409  odaterad   151        A? (A-3 = nr 3 uppifrån) skavd?
1960410  0,41  3,45  61   2  1781 (B15)(B-7 = nr 7 uppifrån i den överhängande gaveln)
Dateringarna är säkerställda genom jämförelse mellan flera referenser och med varandra. Denna lista är främst avsedd för att visa vilka stockar som provtagits och daterats.

Mätvärden (rådata)

19604 1 Ligghärbre/loftbod, Noret, Järna sn         PISY
19604 2 Sweden    Pinus sylvestris     6033N1425E     1503 1975
19604 3 T. Axelson
19604  #### 60.55489, 14.42067
1960400 1874  76  81  53  80  97  53
1960400 1880  85  74  81  56  82  49  53  52  56  80
1960400 1890  74  52  65  61  64  47  28  14  14  20
1960400 1900  26  33  36  63  51  35  58  102  91  63
1960400 1910  75  120  157  174  213  219  336  277  288  236
1960400 1920  295  351  312  236  188  228  282  337  322  301
1960400 1930  240  247  307  222  154  131  191  156  246  198
1960400 1940  127  149  156  156  124  151  221  187  137  154
1960400 1950  176  124  104  143  152  129  128  128  86  77
1960400 1960  54  57  61  51  86  92  75  70  59  48
1960400 1970  37  57  68  69  101  106  999
1960400 #### Utbytt syllstock. +sommar
1960401 1520  110  128  116  99  130  133  132  144  130  110
1960401 1530  115  108  94  143  202  211  131  135  112  138
1960401 1540  125  125  111  91  90  114  114  154  144  110
1960401 1550  98  90  83  78  77  42  44  56  85  109
1960401 1560  143  172  135  117  144  129  123  107  95  92
1960401 1570  98  87  70  74  79  102  125  114  99  96
1960401 1580  83  91  75  96  86  100  86  93  76  73
1960401 1590  55  55  20  19  32  33  33  28  29  40
1960401 1600  39  44  42  53  49  54  63  68  53  46
1960401 1610  43  52  40  48  47  34  32  41  999
1960401 #### B3, skavd
1960402 1503  113  111  148  146  99  80  75
1960402 1510  74  50  116  138  104  130  145  160  173  153
1960402 1520  118  146  131  129  123  116  113  112  90  75
1960402 1530  87  74  74  107  137  131  98  84  92  73
1960402 1540  98  93  65  70  70  70  89  84  94  68
1960402 1550  75  45  65  64  58  60  41  60  93  94
1960402 1560  96  103  69  64  83  83  87  82  58  40
1960402 1570  48  56  48  43  61  76  80  58  63  47
1960402 1580  38  60  56  46  53  53  51  60  80  72
1960402 1590  79  50  18  15  34  43  65  46  60  64
1960402 1600  54  39  52  65  28  33  42  49  45  37
1960402 1610  37  58  61  62  48  50  38  999
1960402 #### B4, skavd
1960403 1528  226  252
1960403 1530  187  180  172  135  119  123  88  94  76  129
1960403 1540  125  134  133  117  141  137  156  188  185  192
1960403 1550  190  186  172  178  138  78  76  63  53  65
1960403 1560  70  82  59  72  88  89  107  129  116  111
1960403 1570  128  97  99  102  123  128  124  89  92  98
1960403 1580  102  127  106  118  130  143  99  93  67  50
1960403 1590  65  48 -999  32  23  32  28  25  27  34
1960403 1600  37  29  37  38  35  41  46  46  49  61
1960403 1610  55  64  56  59  63  35  40  999
1960403 #### B6, skavd, +>0
1960404 1712  332  305  295  364  315  302  265  240
1960404 1720  324  268  220  165  179  163  166  171  214  211
1960404 1730  191  163  162  150  137  110  68  70  95  76
1960404 1740  76  59  70  70  101  88  75  102  124  143
1960404 1750  174  126  157  160  154  152  150  130  104  147
1960404 1760  141  132  143  129  107  82  84  88  68  48
1960404 1770  32  38  39  42  35  30  53  74  78  84
1960404 1780  101  106  999
1960404 #### B10
1960405 1734  277  277  272  271  233  172
1960405 1740  166  135  150  201  195  219  208  260  245  205
1960405 1750  230  203  216  164  146  153  128  140  119  160
1960405 1760  154  159  162  161  139  122  135  115  94  79
1960405 1770  58  53  69  65  39  47  76  78  100  97
1960405 1780  75  86  999
1960405 #### D14 (D-8)
1960406 1638  258  232
1960406 1640  166  151  138  99  94  134  125  112  90  94
1960406 1650  67  63  71  50  64  58  48  32  38  30
1960406 1660  41  38  62  85  98  82  82  42  53  45
1960406 1670  32  36  51  56  51  52  71  55  67  64
1960406 1680  53  59  58  72  69  61  42 -999   9  16
1960406 1690  22  38  44  41  57  47  50  50  62  56
1960406 1700  58  48  63  61  72  61  48  42  49  40
1960406 1710  47  47  54  53  57  72  71  71  50  39
1960406 1720  52  43  43  36  37  49  49  44  48  48
1960406 1730  30  35  39  32  38  22  20  22  34  31
1960406 1740  31  17  35  32  40  24  10  18  21  16
1960406 1750  28  40  61  60  61  47  55  50  55  59
1960406 1760  65  76  82  94  97  86  77  87  68  61
1960406 1770  39  27  31  30  24  16  38  42  44  39
1960406 1780  51  37  999
1960406 #### D15 (D-7) (tillvkollaps 1686)
1960407 1659  76
1960407 1660  70  51  69  93  78  79  68  62  92  84
1960407 1670  86  74  70  58  50  47  57  61  97  104
1960407 1680  109  123  110  111  90  83  55 -999 -999  18
1960407 1690  20  36  43  37  57  49  56  59  63  62
1960407 1700  77  67  65  71  101  98  94  96  69  57
1960407 1710  71  74  60  53  55  80  78  56  48  46
1960407 1720  77  77  69  71  78  98  67  82  89  88
1960407 1730  106  82  84  84  100  93  79  75  80  59
1960407 1740  56  46  56  55  52  48  32  25  31  22
1960407 1750  34  36  43  45  42  39  38  43  34  48
1960407 1760  30  20  28  34  40  39  44  36  40  40
1960407 1770  28  17  23  28  21  22  23  26  31  42
1960407 1780  31  40  999
1960407 #### D17 (D-5) möjl sensommarfälld detta år?
1960410 1720  143  177  139  158  107  85  70  103  97  89
1960410 1730  121  145  90  76  80  84  76  77  85  80
1960410 1740  59  49  58  101  130  121  66  66  73  68
1960410 1750  122  106  74  74  87  107  74  60  56  63
1960410 1760  77  124  104  106  138  122  167  149  160  177
1960410 1770  110  77  81  119  89  95  95  104  158  197
1960410 1780  147  104  999
1960410 #### B-7 (B15) (=nr 7 uppifrån)