Anders Lars huvudbyggnad är byggd av timret från gamla prostgården!
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2018

Den 13 november 2018 besökte jag Anderslarsgården i Sunnansjö (Kvarngärde), 60.21914, 14.96271 (WGS 84), för att med tillväxtborr ta prover som med dendrokronologisk analys skulle kunna kasta ljus över om denna byggnad är uppförd av timret från Grangärde förra prostgård, som enligt sockenstämmoprotokollen såldes till bergsmännen Christopher Pehrsson i Grytänge och Pehr Olsson i Kvarngärde. Enligt tradition är det denna Anders Lars huvudbyggnad som byggdes upp av detta timmer.

År 1795 d 3 maji, som var 4de Söndagen efter Påsk, sammantredde efter Gudstjenstens slut Capellsboerne i Bänkarne närmare Choret, då dem gafs vid handen, det, vid den i prostgården den 1ste nästförledne eller Valborgsmässodagen hållna auktion på gamla characters byggningen därstädes, bergsmannen i grytänge Christopher Pehrsson å egna och Bergsmannen Pehr Olssons i Qvangärdt wägnar givit högsta anbudet med Twåhundrade Sextiotvå Rdr i Riksgälds sedlar därunder inbegripne de Etthundrade Stockar ordinarie byggnadstimmer på Prästbordets skog, som blifwit anslagne till fyllnad för en igjenom från sågning bristande wägg samt för några af röta angripne stockar; hwarefter de tillspordes om de med detta anbud, som war trettioåtta Riksdaler under det värde, hvartill förberörde byggning den 1sta sidstledne April blifvit skattad, vara nöjde? Då de förklarade, at som ingen budit högre, och den anbudna summan thente till lindring för dem i bygnadsafgiften, då däremot den gamla Byggningen, oförsåld, kunde föga var dem till någon nytta, de för sin del ej vore däremot, at bemälte pehr Ohlsson och Christopher Pehrsson mot erläggande af anbudna 262 Rdr blefve ägare af samma byggning. (Grangärde kyrkoarkiv: Sockenstämmorprotokoll s. 97)

Efter ytterligare förhandlingar blev den 17 maj beslutat att något nytt byggnadstimmer inte skulle medfölja och i stället sänktes priset till 200 riksdaler.

Den gamla prästgården var i ett plan och mätte 8,3 meter på bredden och omkring 25 meter på längden och var 17 varv hög. Anderslarsgården har samma bredd, men är bara 15 meter lång, men i två plan. Ägarnas uppfattning var att den östra delen av byggnaden (kök och angränsande rum) torde vara en ursprunglig del av byggnaden som byggts till med hjälp av prostgårdstimret på 1790-talet.

Jag tog sammanlagt 12 prov med tillväxtborr ur olika stockar på vinden och i väggen till trappan upp till vinden. De daterbara 8 proven fördelar sig i två grupper: 4 prov har yttersta ring från 1721 och ytterligare ett prov med skadad vankant och yttersta bevarade årsring från 1713, är troligen samtida. Alla prov i denna grupp är av tall och alla utom ett är tätvuxna. Samtliga är tagna i bilat väggtimmer i röstena, i stödväggen som är timrad som ett röste i mitten av vinden, och i väggen intill trappan som leder upp till vinden. I en andra grupp, med yttersta ring från 1795, återfinns tre prov, två av tall och ett av gran. Två är rundtimmer i trossbotten och det tredje väggtimmer i västra röstet. Detta timmer är av lägre kvalité än det i den förra gruppen. Av de odaterade proven, är det möjligt att det skadade tätvuxna provet från väggen vid vindstrappan hör till gruppen "1721", medan de tre korta odaterade, som hämtats dels i en ås i spånet (...2), dels ett i vardera röste med 41 respektive 47 ringar där det ena är gran och det andra tall. Dateringarna till 1795/96 ger stöd för prostgårdstimmerhypotesen, då virket alltså fälldes vinterhalvåret efter försäljningen. Inget på vinden tydde för övrigt på på att den skulle vara skarvad, utan allt är väl sammanhållet och av prydligt och välbevarat timmer som till stor del verkade vara återanvänt och hela vinden kan därmed antas vara byggd samtidigt omkring 1796. Om köket och angränsande rum är ursprungligt, och därmed av annat timmer har inte kunnat undersökas, men den vägg på andra våningen vid vilken trappan upp till vinden leder, är av det förmodade prostgårdstimret, varför den gamla stugan, om den är bevarad, bara torde omfatta delar av nedre plan.

Denna undersökning visar att den undersökta delen av huset är byggd ca 1796, vilket ger stöd åt hypotesen att det äldre högklassiga timret verkligen är från gamla prostgårdsbyggnaden, vilken därmed bör ha varit byggd åren efter 1721. I kyrkokassas räkenskaper finns tyvärr inga utgifter, som kan kopplas till prostgårdsbygget, redovisade de åren, men det kan ha förts i en särskild byggnadskassa. Förhoppningsvis finns något i visitationsprotokollen som bekräftar byggnationen, vilket dock kräver en resa till Landsarkivet i Uppsala för att kunna utrönas.

Uppdatering 2018-12-04

Anderslarsgården runt förra sekelskiftet, med timret synligt och pärt på taket.

I ett visitationsprotokoll från 1715 noteras att prästgården är rutten:

5to När Kiörckian blifwer något bättre repareradt så förestältes församblingens Ledamöter at betänkia den nödiga bygnad som Kiörkoherdegården betavfs, hwilken mycket förfallen och under ruttnad befantz.
1720 noteras åter:
Efterspordes, huru Prästgårdens och prästbordet här hållas wid macht, och hanterade blifve, här förmärkte man, at Prästgården til husen och taken lika som til föranna befinnas nog äländiga och förlorade; men allmogen uhrsäcktade sig dermed, at de för den nödiga Kyrkiobygnaden eij kunat hinna med, eller åstadkomma; dock lofades af dem, at de med detsamma allesammans förbättra ville
Detta bekräftar att prästgård bör ha byggts efter 1720, och hypotesen om att Anderslarsgården är byggd av timret från gamla prostgården kan därmed anses bekräftad. Då det bör ha tagit minst ett år att färdigställa huset och timret fälldes vintern 1721/22 kan den ha varit inflyttningsklar tidigast kanske 1723.

Prästgården skall ha varit 17 varv hög. Anderslarsgården verkar ha något över 20 varv att döma av bilden på huset innan det brädfodrades. De tio meter Anderslarsgården är kortare än prästgården var, bör ha räckt till att höja den dessa omkring 5 varv. Av bilden framgår inget som tyder på att köksdelen skulle vara av annat timmer än resten av byggnaden, men det kan nog inte säkert uteslutas förrän timmer i den delen av byggnaden någon gång eventuellt blir tillgänglig för dendrokronologisk analys.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/


Mätvärden (rådata)

18B132 1 Anderslarsgården, mangårdsbyggnad, Sunnansjö    PISY
18B132 2 Sweden    Pinus sylvestris     6013N1457E     1467 1795
18B132 3 T. Axelson
18B1320 1653  343  332  379  283  269  259  256
18B1320 1660  261  218  169  123  157  161  156  138  190  139
18B1320 1670  163  168  143  150  132  147  156  127  169  169
18B1320 1680  155  142  149  180  177  182  193  105  112  119
18B1320 1690  166  152  122  83  73  48  52  55  72  97
18B1320 1700  108  91  119  107  147  110  110  100  91  87
18B1320 1710  96  95  133  160  99  173  149  116  110  86
18B1320 1720  113  79  999
18B1320 #### Stödvägg som röste i mitten av vind
18B1321 1595  247  249  204  217  173
18B1321 1600  149  132  153  150  133  168  163  185  133  142
18B1321 1610  87  117  114  126  102  95  78  120  134  103
18B1321 1620  146  108  100  155  148  171  144  134  130  140
18B1321 1630  131  112  105  95  101  141  120  159  104  95
18B1321 1640  84  86  69  53  82  83  53  74  80  73
18B1321 1650  71  80  68  65  58  64  65  56  52  28
18B1321 1660  47  30  48  78  81  102  83  57  71  57
18B1321 1670  58  34  54  40  18  14  21  24  36  45
18B1321 1680  29  41  34  39  50  32  48  48  31  36
18B1321 1690  40  44  39  27  36  41  33  35  21  19
18B1321 1700  24  29  37  25  30  24  34  35  27   7
18B1321 1710  15  18  20  29  31  29  17  16  20  24
18B1321 1720  36  21  999
18B1321 #### Stödvägg som röste i mitten av vind
18B1324 1467  104  105  107
18B1324 1470  94  102  96  87  95  84  72  89  100  73
18B1324 1480  58  62  67  58  67  60  61  61  63  63
18B1324 1490  71  71  82  88  77  72  64  77  95  62
18B1324 1500  96  107  115  99  93  112  112  125  120  123
18B1324 1510  102  94  105  112  91  113  98  99  116  127
18B1324 1520  112  129  113  69  84  95  93  82  82  74
18B1324 1530  80  67  75  89  96  80  57  56  52  54
18B1324 1540  56  58  41  50  42  43  50  58  56  48
18B1324 1550  35  35  35  25  31  32  27  23  31  44
18B1324 1560  43  31  25  18  24  16  23  25  21  19
18B1324 1570  28  24  23  19  19  22  24  25  21  26
18B1324 1580  25  30  29  34  31  36  25  30  20  17
18B1324 1590  21  23  21  21  25  30  24  25  19  20
18B1324 1600  24  24  26  28  29  31  26  28  15  20
18B1324 1610  22  24  24  17  19  16  22  31  24  18
18B1324 1620  28  31  22  28  25  22  24  23  22  28
18B1324 1630  29  22  23  25  29  23  20  29  25  28
18B1324 1640  23  24  24  25  19  26  19  31  25  24
18B1324 1650  29  21  14  22  23  28  23  24  23  15
18B1324 1660  21  20  25  22  29  20  20  20  23  12
18B1324 1670  15  12  19  18  13  13  13  14  19  23
18B1324 1680  18  18  12  20  19  20  32  33  20  18
18B1324 1690  24  23  18  16  22  21  16  18  11   4
18B1324 1700  12  11  15  16  15  22  19  20  11  12
18B1324 1710  19  19  20  25  19  23  16  16  16  16
18B1324 1720  20  21  999
18B1324 #### Röste öster
18B1325 1747  350  277  380
18B1325 1750  541  454  442  366  357  400  380  371  266  285
18B1325 1760  312  363  361  310  273  250  261  233  176  210
18B1325 1770  180  156  187  181  146  121  152  110  140  86
18B1325 1780  105  70  85  100  80  72  82  88  78  60
18B1325 1790  55  82  80  71  64  55  999
18B1325 #### ås i spånet, östra delen. dåligt barkad (barkborre-spår)
18B1327 1690  218  255  213  252  293  233  244  220  189  178
18B1327 1700  231  221  275  231  191  178  144  177  88  56
18B1327 1710  104  146  164  122  99  106  104  101  77  50
18B1327 1720  111  120  130  104  96  76  47  75  90  100
18B1327 1730  117  108  109  111  108  66  49  74  76  53
18B1327 1740  45  26  41  34  30  33  32  46  49  41
18B1327 1750  48  58  67  67  53  55  42  38  44  77
18B1327 1760  86  99  110  110  99  80  76  84  54  54
18B1327 1770  44  33  45  33  37  32  65  65  74  59
18B1327 1780  53  37  46  39  44  32  31  29  25 -999
18B1327 1790  19  22  17  15  14  11  999
18B1327 #### Västra röstet
18B1329 1562  145  130  144  120  109  110  72  92
18B1329 1570  106  109  87  90  115  127  109  96  71  69
18B1329 1580  64  68  76  84  66  72  74  75  49  51
18B1329 1590  49  33  32  31  37  49  45  35  22  20
18B1329 1600  18  22  32  38  37  49  42  24  21  27
18B1329 1610  26  28  35  32  23   6 -999  11  12  14
18B1329 1620  19  20  17  32  31  33  33  33  43  51
18B1329 1630  41  47  45  25  43  46  38  54  28  29
18B1329 1640  32  31  32  27  24  35  34  47  47  37
18B1329 1650  33  30  31  35  45  50  41  30  24  20
18B1329 1660  33  27  36  38  48  53  51  46  43  49
18B1329 1670  44  31  43  45  35  32  30  40  43  47
18B1329 1680  51  57  59  72  49  38  42  43  33  39
18B1329 1690  40  47  45  49  55  43  42  50  47  36
18B1329 1700  47  36  40  38  39  36  41  33  24  17
18B1329 1710  27  26  33  31  26  27  23  19  20  20
18B1329 1720  28  27  999
18B1329 #### Uppgång vindstrappa. innervägg
18B132B 1526  227  174  128  121
18B132B 1530  122  135  149  156  171  144  100  81  88  147
18B132B 1540  130  157  157  131  131  112  103  86  81  80
18B132B 1550  93  89  89  72  79  80  107  114  128  134
18B132B 1560  128  122  103  80  75  58  65  70  47  41
18B132B 1570  43  51  34  36  41  54  52  43  33  33
18B132B 1580  36  36  32  40  26  44  37  43  31  27
18B132B 1590  28  22  22  24  38  29  28  26  16  14
18B132B 1600  17  13  20  18  16  15  18  12  12  12
18B132B 1610  13  18  13   9  14 -999   9  10   8  10
18B132B 1620  16  16  14  18  14  16   9  11  16  11
18B132B 1630  14   7  13   9   7  11   9  13  14  12
18B132B 1640  11  12  10   9  10  15  16  18  13  14
18B132B 1650  14  16  16  27  24  19  19  14  16  21
18B132B 1660  22  19  25  23  29  21  20  22  29  18
18B132B 1670  23  19  18  18  17  17  20  21  34  32
18B132B 1680  24  30  26  24  21  32  29  17   9 -999
18B132B 1690  14  17  29  30  32  32  24  17  17  20
18B132B 1700  19  17  19  17  20  23  19  18  14  10
18B132B 1710  15  10  17  24  999
18B132B #### ej vk. Uppgång vindstrappa. innervägg

18B132 1 Anderslarsgården, mangårdsbyggnad, Sunnansjö    PCAB
18B132 2 Sweden    Picea abies       6013N1457E     1731 1795
18B132 3 T. Axelson
18B1326 1731  348  309  268  283  248  316  248  262  330
18B1326 1740  288  211  167  224  162  194  203  205  125  101
18B1326 1750  109  115  125  117  150  160  143  103  89  67
18B1326 1760  61  90  116  150  152  156  135  104  149  116
18B1326 1770  103  103  134  108  97  75  58  114  111  60
18B1326 1780  119  124  81  108  100  93  75  79  77  79
18B1326 1790  60  101  134  116  137  117  999
18B1326 #### Längsgående ås i spån längst mot söder i östra delen. Ev gamla urtag för sparrar.