Bengtsåsen, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Bengtsåsen från nordost oktober 2018. De båda uthusen i förgrunden och till vänster har undersökts, medan timret i stugan hitom "kolarkojan" bedömdes inte längre vara möjligt att borra/datera
Den 15 oktober 2018 besökte jag Bengtsåsen väster om Rösjön i sydligaste delen av Nås socken för att söka efter möjligen dendrokronologiskt daterbara byggnadsrester. På platsen finns timmerrester av tre byggnader, men prov kunde bara tas ur de båda uthusen (de östra byggnaderna). Alla provtagna stockar, sammanlagt sju stycken, är av tall.

Knut A-D i det norra uthuset.
Samma knutkedja innifrån, med gåten lutad mot väggen.
Det norra uthuset, 60.24884, 14.2452 (WGS 84), mäter 4.3 m × 2.6 m (inre mått). Timret är bilat och knutarna är de på 1800-talet vanliga dubbelhaksknutarna, men i vissa fall sågade. Långdragen har tätats med mossa. Byggnaden är mycket förfallen, och särskilt den norra delen (vägg C) är nästan helt försvunnen. En gåt som suttit i södra gaveln (vägg A) finns kvar. Gåtspåren är något valhänt utformade stjärtgåtspår, men den bevarade gåten är likväl konvex (rundad). Byggnaden verkar ha haft dörr också på den norra sidan att döma av de gåtspår som syns i de kvarvarande stockresterna. Prov togs endast ur två stockar: A6(d) (prov: 18A1520) och A5(d), båda av tall. Det förra kan dateras med yttersta ofullständig (kanske troligare vittrad än sommarfälld?) ring från 1840, och det andra med yttersta ring från 1870 med viss reservation för att trädet var tynande och någon ytterligare mycket smal ring skulle kunna finnas i det yttersta partiet. Resultatet visar att återanvänt timmer använts och att byggnadshistorien är mer komplicerad än vad som kan klargöras med endast dessa båda prov. Möjligen skulle fler prov kunna tas, men det måste i så fall göras tämligen skyndsamt. Underökningen visar dock att byggnaden i sin sista form kan ha uppförts tidigast 1871 och att timmer från en byggnad från 1840-talet då återanvändes.

Det södra uthuset från söder med det norra i bakgrunden. I stockarna i vägg D mot A-hörnet är fortfarande friska på insidan.
Samma från norr. Lägg märke till droppnäsorna på den översta stocken i respektive långsida.
Det södra uthuset, 60.24866, 14.2454 (WGS 84), har dörren åt norr(!) och mäter 3.7 m × 3.4 m (inre mått). Timret är bilat och knutarna de vanliga. På stocken D8 finns en fin droppnäsa, och den stocken bör därför ha varit den översta på långsidan. Vid timringen har en 22 mm navare som krävt förhugg (d.v.s skedborr) använts. Prov togs ur D7, D6, D5 och D3. Yttersta bevarade ring är från 1844, 1845, 1845 respektive 1848, men virket är något vittrat och i vissa fall tätvuxet, varför det är vanskligt att dra några ytterliga slutsatser utifrån denna spridning än att timret till byggnaden fällts tidigast vintern 1848/49 och byggnaden timrats tidigast 1849 eller åren närmast därefter.

Brandljud

Skannad bild av brandljudskanten (t.v). Den stora sprickan som ligger i gränsen mellan 1750 och 1751 års ringar representerar nog inte branden, utan en försvagning i veden förorsakad av värmen. Branden representeras istället av den påbörjade vårveden (något vittrad) till vänster om 1752 års kraftiga senvedsring, alltså uppskatningsvis omkring mitten av juni 1753.
Mikroskop behövdes för att reda ut de tunna ringarna i den grummliga, kådmättade veden innanför brandljudet. Överst syns ved från den oskadda sidan av trädet, allra nederst en avskuren flisa i genomlysning i samma förstoring, som nog stöder att sprickan är sekundär. Själva brandkanten är inte med på dessa bilder.
Prov togs också i det omfattande brandljudet som finns i stocken D4 i det södra uthuset. Provet togs i kanten på övervallningen och ordentligt förbi märgen för att få ett tillräckligt långt oskadat prov att jämföra med. Tyvärr är bilden inte helt enkel att tolka: En spricka mellan 1750 och 1751 års ringar är nog sekundär. Själva branden torde ha inträffat 1753, uppskattningsvis i omkring mitten av juni. Trädet var vid denna tid omkring 12 cm i diameter och cirka 50 år gammalt. Detta träd, liksom de flesta andra undersökta från Bengtsåsen, hade fått en kraftigt minskande tillväxt efter 1738, när också referenskurvorna viker neråt, men nedgången i bengtsåsträden blir ovanligt kraftig. Först efter 1749 vänder tillväxtkurvan uppåt igen. Om branden sker försommaren 1753, vilket är den tolkning jag alltså stannar för, har branden skett under en tid då den kan vara naturlig, oavsiktlig eller möjligen anlagd för att förbättra betet, men knappast en svedjebränning så sent på året. Om brandens omfattning, som kan ha vari helt obetydlig, kan inga slutsatser dras utifrån detta enda vittne. Att trädet började växa mycket bättre ett par år före branden kan alltså antagligen förklaras klimatologiskt och behöver inte bero på någon utglesning av beståndet. Brandljudet ger således knappast grund för några särskilt intressanta skogshistoriska reflexioner.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and 18A1520
datable to 1839 with corr >= 0,41 and with overlap >= 87 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
The Overhang shows the implied extension of the year range from that match. 
         T-  Over Off- Over Skel
      Corr  Test  lap set hang Chi2
all...   0,50  5,39  87 -172 +-993   7  based on 7 members
se007   0,50  5,37  87 -49 +-871   9  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SödraDal  0,48  5,05  87 -166 +-557  10  Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Sfsn-PIS  0,48  5,03  87 -165 +-411   6  Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 
Grangard  0,48  5,00  87 -165 +-520   7  Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
BjörboGr  0,45  4,62  87 -165 +-552   3  Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
FlodaSn0  0,44  4,57  87 -166 +-514   7  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
swed305  0,41  4,16  87 -163 +-465   4  Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
 Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 8 checked members of the collection 18A152
and the reference SödraDal (P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)) dated to 2005 
First column group is based on dating of the collection to 2005. (Offsets are relative to reference.) 
Minimum overlap used when finding best match: 45

         Member offset to ref---------------------------------------------------------------------------
         Off Over P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL-
     Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC 
all...   302   0 166  0,55  8,5  0,56  8,7  0,57  8,9  0,54  8,2  0,56  8,5  0,67  25,3  0,55 
18A1520   88  166  87  0,48  5,0  0,48  5,0  0,39  3,9  0,32  3,0  0,42  4,2  0,72  10,1  0,48 
18A1521  167  135 165  0,44  6,3  0,40  5,6  0,44  6,3  0,34  4,6  0,41  5,6  0,60  5,9  0,42 
18A1522  129  160 128  0,58  7,9  0,58  7,9  0,57  7,8  0,55  7,2  0,57  7,7  0,68  16,3  0,58 
18A1523  137  160 135  0,33  4,0  0,32  3,8  0,34  4,2  0,34  4,1  0,33  4,0  0,57  3,5  0,34 
18A1524  119  157 118  0,58  7,7  0,56  7,3  0,61  8,3  0,61  8,2  0,59  7,8  0,69  16,1  0,59 
18A1525  135  161 134  0,55  7,6  0,57  7,8  0,60  8,6  0,59  8,4  0,58  8,1  0,73  26,9  0,55 
18A1526a  44  253  43  0,42  3,0  0,40  2,7  0,36  2,5  0,36  2,4  0,39  2,6  0,60  1,0  0,42 
18A1526b  68  229  67  0,46  4,2  0,45  4,0  0,42  3,7  0,57  5,5  0,47  4,3  0,66  11,2  0,54 
Mean corr. of first column when overlap >= 45 (7 samples): 0,50 Standard deviation interval 0,41 - 0,58

Mätvärden (rådata)

18A152 1 Bengtsåsen, Nås sn                 PISY
18A152 2 Sweden    Pinus sylvestris  455m 6014N1414E     1704 1870
18A152 3 T Axelson
18A1520 1752  299  363  176  326  291  300  263  266
18A1520 1760  289  318  319  273  297  266  270  189  172  200
18A1520 1770  129  79  105  71  67  88  152  166  115  98
18A1520 1780  77  61  83  97  95  107  83  104  114  87
18A1520 1790  60  65  61  76  106  88  79  87  74  76
18A1520 1800  43  47  47  46  69  71  52  64  28  40
18A1520 1810  35  36  36  46  34  29  36  21  28  29
18A1520 1820  26  20  20  19  14  23  22  21  13  10
18A1520 1830  12  17   9  11  12   4  14  18  16  20
18A1520 1840  999
18A1520 #### Norra: A6d +ofullst
18A1521 1704  328  156  338  252  207  197
18A1521 1710  168  154  191  157  155  190  162  151  129  147
18A1521 1720  174  103  123  69  75  70  51  65  61  58
18A1521 1730  58  73  98  68  82  38 -999  13  21  34
18A1521 1740  23   6  21  21  38  32  57  55  63  64
18A1521 1750  76  51  70  73  80  71  56  52  72  63
18A1521 1760  76  84  83  96  91  81  79  68  50  60
18A1521 1770  60  54  50  44  26  22  47  60  60  57
18A1521 1780  60  64  53  59  95  89  78  75  73  69
18A1521 1790  47  70  61  50  63  63  62  55  34  45
18A1521 1800  44  39  40  37  46  55  34  40  35  48
18A1521 1810  43  39  39  33  34  37  37  41  37  47
18A1521 1820  45  52  35  40  49  38  58  73  59  56
18A1521 1830  36  55  52  49  37  37  43  40  32  39
18A1521 1840  27  28  37  41  44  46  47  55  64  39
18A1521 1850  49  33  19   4  14   9  15  15  13  12
18A1521 1860  10   8   7  11  14  15  18  24  14   6
18A1521 1870  13  999
18A1521 #### Norra: A5d
18A1522 1717  293  186  175
18A1522 1720  213  180  185  177  153  140  101  124  116  128
18A1522 1730  164  138  175  156  161  107  75  71  97  68
18A1522 1740  55  23  37  36  53  33  33  33  42  47
18A1522 1750  64  50  74  76  65  50  51  50  66  72
18A1522 1760  80  79  88  113  117  111  126  108  84  72
18A1522 1770  65  36  51  31  25  34  57  54  63  56
18A1522 1780  71  85  98  109  104  104  98  86  62  65
18A1522 1790  73  91  70  87  104  88  70  77  64  39
18A1522 1800  29  24  32  29  36  39  40  54  46  73
18A1522 1810  75  69  71  68  81  66  52  61  56  74
18A1522 1820  60  68  66  50  29  42  54  66  73  66
18A1522 1830  69  58  47  54  55  49  53  51  36  35
18A1522 1840  40  22  31  29  33  33  999
18A1522 #### Södra: D7. +ofullst (fragment)
18A1523 1709  262
18A1523 1710  238  222  181  148  182  178  140  141  151  148
18A1523 1720  167  131  136  127  127  118  102  124  129  122
18A1523 1730  116  112  136  104  124  77  67  65  75  52
18A1523 1740  54  51  66  65  73  45  50  44  42  44
18A1523 1750  44  56  68  39  26  32  32  32  25  18
18A1523 1760  26  36  28  37  50  48  54  49  29  30
18A1523 1770  28  27  37  23  15  16  27  24  28  23
18A1523 1780  21  21  22  20  21  19  28  31  28  26
18A1523 1790  17  27  28  39  32  27  23  19  25  27
18A1523 1800  16  22  32  24  30  32  28  33  38  44
18A1523 1810  47  49  63  43  40  38  29  34  46  52
18A1523 1820  49  29  27  30  15  23  32  38  42  38
18A1523 1830  25  22  26  15  14 -999  13  12   8  21
18A1523 1840  12  14  16  13  13  19  999
18A1523 #### D6. +? oklar yta
18A1524 1730  168  118  149  128  151  83  112  97  110  63
18A1524 1740  68  48  57  54  61  43  50  43  65  75
18A1524 1750  96  102  128  121  117  116  88  124  127  93
18A1524 1760  98  105  142  143  139  129  124  102  84  88
18A1524 1770  72  51  87  50  42  41  61  81  94  74
18A1524 1780  62  31  64  61  101  78  63  60  50  45
18A1524 1790  51  103  82  75  64  48  50  45  28  41
18A1524 1800  39  39  43  40  45  40  28  41  41  41
18A1524 1810  49  69  89  96  69  82  81  97  99  78
18A1524 1820  26  28  26  34  29  43  70  113  102  83
18A1524 1830  87  69  54  61  55  36  47  46  25  32
18A1524 1840  24  24  31  34  43  48  44  34  42  999
18A1524 #### D5
18A1525 1710  352  299  308  222  242  307  220  194  183  173
18A1525 1720  230  163  200  168  157  100  82  122  170  149
18A1525 1730  137  126  143  119  128  92  86  91  100  76
18A1525 1740  66  29  33  35  25  17  17  16  14  17
18A1525 1750  25  38  34  40  36  29  27  30  52  63
18A1525 1760  57  68  57  71  75  64  78  72  59  69
18A1525 1770  49  49  58  53  53  52  55  66  91  77
18A1525 1780  61  55  47  51  66  62  73  72  60  51
18A1525 1790  37  62  70  60  74  61  42  55  48  33
18A1525 1800  15  21  28  28  36  47  40  61  49  58
18A1525 1810  67  58  66  71  59  47  48  58  46  37
18A1525 1820  42  47  46  48  29  24  25  39  44  34
18A1525 1830  25  26  21  21  24  23  31  29  22  21
18A1525 1840  20  15  21  20  32  999
18A1525 #### D3
18A1526a1709  243
18A1526a1710  286  283  268  227  257  277  214  221  189  188
18A1526a1720  232  150  169  145  134  133  100  142  147  160
18A1526a1730  181  185  199  159  162  143  130  97  94  64
18A1526a1740  39  17  16   7  11   4  10   8   8  19
18A1526a1750  35  42  65  999
18A1526a#### Tid för brandskadan är något osäker. Antagligen försommaren 1753
18A1526a#### CalcRadius=Yes; Radius=46,535; PithCoordinates=115.930,13.420; 
18A1526b1709  245
18A1526b1710  301  273  251  193  242  257  205  206  171  177
18A1526b1720  224  114  143  155  124  133  92  132  135  160
18A1526b1730  186  181  175  154  171  139  121  102  97  63
18A1526b1740  41  18  17  14  12   2  13  13  14  17
18A1526b1750  30  44  61  70  66  78  60  51  62  74
18A1526b1760  79  87  80  104  103  74  96  98  59  52
18A1526b1770  43  32  51  38  34  46  54  999
18A1526b#### D4 (ej vk)