Lada, f.d stuga i Noret, Järna sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2018

Daterade stockar enligt färgmarkeringar. Mellersta delarna av väggarna och övre delarna av röstena är från ca 1648, utom vägg B som är utbytt ca 1722.
Färgprickarna avser vilken grupp respektive daterad stock tillhör:  1647/48.  1721/22  1758/59  1861/62. Alla stockar i samma grupp antas vara fällda vid samma tidpunkt. P.g.a skavning eller omätbara yttersta ringar har inte alla stockar kunnat dateras med full exakthet, men det saknas oftast skäl att anta någon avvikande datering inom respektive grupp.

Den 25 och 27 juni 2018 besökte jag en lada i Noret, Järna sn, 60.54824, 14.42421 (WGS 84) för dendrokronologisk provtagning. Byggnaden har tidigare daterats på prov tagna av Klas-Håkan Landström 1988, men då byggnadshistoriken är komplicerad, tog jag prover ur sammanlagt 19 stockar av vilka två dock tidigare provtagits. Byggnaden var från början (del av) en stuga, som i flera omgångar byggts om för att sluta som ängslada. En frågeställning utöver att klarlägga själva byggnadshistoriken är att försöka kasta ljus över de bilder som målats eller möjligen ritats med rödfärg eller rödkrita med "hällristningsliknande" främst hästmotiv. I det följande betecknas respektive vägg med bokstäverna A-D där A är dörrgaveln, B är långsidan till vänster, C är bakgaveln och D är långsidan till höger. Stockarna numreras nerifrån och upp så att syllstockarna är nummer 1.

Åtminstone följande byggnadsfaser kan urskiljas:

I. Ursprunglig stuga. Det äldsta timret är skavt och bilat talltimmer, som mest troligt fällts vintern 1647/48. Sådant timmer återfinns i de båda gavlarnas (vägg A & C) och i högra långväggens (D) mellersta timmer och övre delen av röstena. Centralt i röste A finns hål efter knutkedja (dubbelkattknutar med sneda hak), som torde härröra från förstun och mjölkkammare som kan antas ha funnits utanför det nuvarande rummet. Nockåsen har inte provtagits men är skavd och tillhör därför med viss sannolikhet denna grupp.

II. Ersatt vägg B. Timret är delvis skavt, men med mindre finess än det ursprungliga, och bilat. Talltimmer fällt 1722/23, alltså 74 år efter att stugan byggts. Kanske har det stått en eldstad mot väggen, som gjort att den ruttnat och stockarna behövt bytas ut. Det välarbetade timret bör tolkas som att bygganden vid detta tillfälle omtimrades som stuga. Genom att jämföra knutskallarna på framsidan och baksidan, kan man se att baksidans skallar är elegant formade och lika dem som tillhör 1600-talstimret, medan framsidans inte är det. Det bör betyda att förstun var intakt, och framsidans knutskallar bildats genom att väggen kapats i ett senare skede. Det ursprungliga timret bör ha bilats senast vid detta tillfälle, men kan också ha varit bilat från början. Möjligen inbillar jag mig att handlaget med bilan skiljer sig något, vilket i så fall kunde tyda på att de ursprungliga stockarna bilades redan från början. En annan tolkning av varför timret byttes är att man timrat om en ursprunglig enkelstuga till en parstuga och velat ha bakväggen av genomgående timmer. Tittar man på stockarna ser de tre stockarna med toppända mot C (B4, B6, B8) faktist alla ut att kunna vara "andrastockar", medan B5 och B7 nog torde vara rotstockar.

Jämförelse av knutskallarna tillhörande vägg D på bak och framsidan, visar att medan baksidans knutskallar är välformade är framsidans tillkomna genom att längre stockar kapats. (obs! syllstocken på vänstra bilden är dold.)
Motsvarande jämförelse på vägg B (fas II), visar att det samma gäller för B som för A och att 1720-talets omtimring alltså innefattade förstun.

III. Höjning med rundtimmer 1750-talet. C10 och C11 är rundtimmerstockar som lagts in mellan väggtimmer och röste (båda fas I) och kan dateras 1758/59. A/C11 är röstmödrarna. Förvirrande är dock att A11 har sista ring från 1753 och verkar vara vinterbarkad utan nämnvärda insektsangrepp, vilket bör utesluta att det är torrträd eller vindfälle - kanske är det en återanvänd stock. A10 provtogs tyvärr aldrig. Att rundtimmer nu används bör betyda att byggnaden fallit i status och kanske inte ens längre står på gårdstunet eller åtminstone inte används som stuga.

IV. Ca 1862 gjordes varv tre och båda mellanåsarna, att döma av huggteknik även B10 och D10, alltså översta stockarna på långsidorna. Flera stockar i timret från fas III är till skillnad från detta timmer ganska svårt rötskadat, varför byggnaden bör ha stått taklös en tid fram till 1862 då den alltså åter sattes i stånd, fast som lada.

V. Av K-H Landströms anteckningar flyttades ladan 1987 ett kort stycke efter ägarbyte. Att döma av Ekonomiska kartan 1970 bör det ha inneburit en flyttning omkring 150 meter åt sydost. I samband därmed byttes vissa stockar ut. Dessa bör vara A2, B1, B2, C1, C2, D2, D11 och kanske A1 och D1. Många men inte alla bär tallrika spår av insekter som lever under barken på nyligen döda, obarkade tallar, främst mindre och större märgborre (Tomicus minor och Tomicus piniperda), vilket torde bero på att vindfällen använts för reparationen. Antagligen tillkom plåttaket samtidigt. Inga prov tagna i dessa stockar.

Byggnadens tidigare placering. Med olika grad av säkerhet kan vi kanske med hjälp av de identifierade byggnadsfaserna även följa dess snart 400-åriga färd genom byn. 1970 stod enligt Ekonomiska kartan vad vi antar är denna byggnad på Noret 5:2. Enligt storskifteskartan 1818 ingick det i Litt D, skifte 3288. Litt D är den gård som nu heter Noret 5:24 (adr: Noret 141) knappt halvannan kilometer eller nästan halv fjärdingsväg när det begav sig, norrut, på andra sidan ån. Med ganska stor sannolikhet kan man därför tänka sig att byggnaden ursprungligen stod på den gårdsplatsen. På Litt D: 3288, alltså det skifte vi tror den stod 1970, finns intressant nog faktiskt också en ensam byggnad markerad. Det är vidare ganska troligt att gården tilldelats detta skifte, trots avståndet, p.g.a stark tidigare anknytning. Om det verkligen är "vår" byggnad som syns på kartan, var den i så fall en parstuga eftersom den är omkring 15 meter lång. Den har i så fall före storskiftet, mest troligt ca 1759 (fas III ovan), flyttats bort från gården för att användas på den relativt långväga åkern. Enligt detta scenario blir det fullt förståeligt att man kompletterat en tidigare vältimrad stuga med föga omsorgsfullt bearbetat timmer - den användningen som skydd för arbetsfolk (och hästar) i samband med arbete på åkern motiverade knappast något finsnickrande. Underhållet blev efter hand tydligen eftersatt, och den tycks ha stått taklös under en inte obetydlig tid. Att den trots det dåliga skicket delvis återanvändes som hölada över hundra år senare, ca 1862, blir också mer begripligt om det var så att den faktiskt redan fanns nära till hands. Hade den krävt långväga transport hade kanaske en ny lada av nytt timmer varit ett mer sannolikt alternativ än flyttning av en så illa medfaren byggnad.

Detalj med en av målningarna på stock C7
Bilderna av främst hästar med ryttare målade med rödfärg, eller möjligen ritade med rödkrita finns endast på ursprungliga stockarna C6-C8 och någon stock på D. I princip gör det att de kan ha gjorts när som helst efter 1648. Ett par saker talar dock för att de är betydligt senare. Det ena är att en stugvägg antagligen skurades med jämna mellanrum, vilket nog borde ha skadat målningen betydligt mer än som nu verkar vara fallet. Inte heller är det enkla och delvis till synes ofärdiga utförandet eller placeringen riktigt vad man väntar sig i en stuga från den tiden. Det andra är att rödfärg och rödkrita blev mycket mindre exklusiva varor när lanthandeln startade i mitten av 1800-talet. Sannolikheten för att de tillkommit någon gång efter att byggnaden blivit omgjord till lada ca 1862 synes därför hög.

Genealogin skulle kunna ge en ytterligare dimension till den byggnadshistoriska utredningen. Av vilka, och i vilka livsskeden skedde ombyggnationerna/flyttningarna? Om förhållandena 1648 torde uppgifterna vara knapphändiga, men vilka som bodde på gården 1722, 1759 och kanske 1861 torde kunna gå att få fram. För 1861 kan det dock antagligen bereda svårighet att avgöra vem det aktuella skiftet tillhörde efter eventuella arvsdelningar. Det vi har är att Anders Israelsson står som ägare för Litt D 1818. På utsidan, mitt ovanför fönstrergluggen på B8, finns inskuret bokstäverna "IA" där I är ett enkelt lodrätt streck. Vilket namn, om något, som därmed avses syns mig dock oklart, men placeringen gör det i alla fall troligt att det ristats i samband med omtimringen ca 1722 och kan eventuellt avse ägaren. Vidare har K-H Landström efter samtal med Nils-Erik Olsson 1987, antecknat "Lindsfolket, senare Tjers Kristian".

Årsringarna i den äldsta och största gruppen (I) visar att stockar med stor sannolikhet kommer från samma bestånd. Det är tätvuxet talltimmer av omkring 130-åriga träd. De visar alla en tillväxtkollaps 1590, d.v.s ingen höstved bildades det året, och ett antal år efter denna händelse har träden extremt tunna ringar. Virket är skavt och därför saknas oftast yttersta ring. På inget av de prover jag tagit finns någon daterbar vankant. På flera av mina prover finns hela eller delar av 1647 års ring bevarad, men vankant kan inte fastställas. Enligt dateringsrapporten från 1988 föreligger emellertid vankant efter 1647 års ring på Landströms prov ur C4, vilket betyder att den stocken kommer från ett träd fällt vinterhalvåret 1647/48, ett datum som nog kan anses gälla för hela denna grupp. 14 stockar har daterats i denna grupp: A4(d), A5(d), A8(d), A10*, C4*, C5*, C6*, C7*, C8*, C9*, C12, D4, D5 och D8. De med asterisk markerade är borrade av K-H Landström och daterade av T. Bartholin 1988.

Alla stockarna i grupp II, B4-B8 var redan daterade, och jag tog endast två prov (ur B4 och B6) för att kunna få en egen uppfattning av detta timmer. Det har i huvudsak samma karaktär som det i grupp 1 och tillväxtkollapsen 1590 finns i minst en av dem (B6). De grodde ungefär samtidigt med träden i grupp 1 och skulle t.o.m kunna komma ur samma bestånd som dessa. Eftersom de är mindre nogrant bearbetade med skavjärnet kunde vankant hittas och dessa stockar därmed utan tvekan dateras till vintern 1721-22.

Grupp III är som nämnts tidigare mest problematisk. Den består av ganska frodvuxna tallar som enbart barkats och fått nödtorftigt långdrag. Två av stockarna C10 och C11 dateras entydligt till vintern 1758/59, men en av de motsvarande stockarna på andra sidan, A11, dateras obegripligt nog till 1753/54. Avsaknaden av blånad eller inseksgångar utesluter rimligen att det är fråga om torrtall eller vindfälle, utan stocken måste ha förvarats barkad.

1800-talsstockarna är blockhuggna vid knutarna. Av de fem prov som tagits ur dessa stockar (inklusive två åsar) är fyra av gran och ett av tall. Ett av granproven (A3) omfattar mer än 300 ringar, vilket är sällsynt många. Även de övriga grantimmren är tätvuxna, medan tallstocken (D3) är ganska frodvuxen.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Mot regional referens för tall (SödraDal):
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
186250  0,32  3,23  91   2  1646 A5, +vv, yttre z:förlorat fragment
186252  0,54  6,66  112  14  1641 A8, vk, y del e kollaps mkt osäk. ev 1641
186253  0,53  6,47  109  23  1646 C12 +vv
186254  0,45  5,60  123  12  1647 D8 skavd & bilad
186255  0,54  6,99  121  15  1645 D5 skavd o bilad
186256  0,69  7,14  58   7  1753 A11 röstmoder, rund
1862507  0,45  4,09  69   1  1861 D3 vk. vinterbarkad
1862508  0,39  4,49  111  17  1646 D4 bilad (skavd?) många urtag
1862509  0,49  4,78  75   7  1758 C10. rund, drag o glugg.rutten i ändar
1862510  0,58  5,33  57  13  1758 C11. röstmoder. rund
1862511  0,57  7,80  130  21  1643 A4(d)
1862514  0,50  8,35  210  26  1722 B4. bilad, ej skavd. (KHL)
1862515  0,33  4,36  160  12  1677 B6, bilad, sämre skavd, ej vk.
1862516  0,48  7,86  203  30  1721 B7. Illa skavd. KHL
Mot resten av kollektionen plus regional referens:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 15 checked members (=all members) of the collection 18625PISY.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 45
         Member offset to ref-
         Off Over P2Yrs------
     Years  set lap CorrC TTest

186250   99  359  91  0,59  6,9
186252   144  357 112  0,49  5,9
186253   112  359 109  0,65  8,9
186254   124  358 123  0,52  6,8
186255   123  360 121  0,64  9,0
186256   59  252  58  0,64  6,3
1862507   70  144  69  0,45  4,1
1862508  112  359 111  0,56  7,1
1862509   76  247  75  0,36  3,3
1862510   58  247  57  0,42  3,4
1862511  131  362 130  0,57  7,9
1862514  212  283 210  0,41  6,5
1862515  162  328 160  0,49  7,1
1862516  206  284 203  0,51  8,5

Mean corr. of first column when overlap >= 45 (15 samples): 0,54 Standard deviation interval 0,46 - 0,62
All member offsets are at points of best match!

Mätvärden (rådata)

18625 1 Lada, Noret, Järna sn                PISY
18625 2 Sweden    Pinus sylvestris  234 6032N1425E     1505 1861
18625 3 T. Axelson
18625  #### 60.54824, 14.42421
186250 1548  164  153
186250 1550  148  191  174  164  171  159  154  187  237  284
186250 1560  218  232  189  218  208  170  239  249  169  173
186250 1570  179  163  155  124  151  135  130  110  97  116
186250 1580  141  130  141  174  168  169  158  145  90  145
186250 1590  129  70  15  10   8   9  16  16  27  20
186250 1600  22  28  37  45  44  68  86  99  91  96
186250 1610  74  95  79  72  50 -999 -999 -999 -999 -999
186250 1620 -999 -999  100  101  75  54  86  86  74  73
186250 1630  53  68  55  47  57  49  37  53  62  62
186250 1640  43  47  35  46  40  46  52  999
186250 #### A5, +vv, yttre z:förlorat fragment
1862507 1792  203  226  281  279  252  270  230  220
1862507 1800  222  241  215  226  252  198  152  226  212  253
1862507 1810  250  238  241  271  223  257  244  218  182  216
1862507 1820  190  249  199  190  183  180  235  190  187  139
1862507 1830  151  154  164  134  179  109  135  127  84  65
1862507 1840  87  86  87  58  52  64  94  72  73  46
1862507 1850  45  48  41  41  51  50  62  68  69  59
1862507 1860  87  78  999
1862507 #### D3 vk. vinterbarkad
1862508 1535  257  185  151  128  160
1862508 1540  171  198  141  101  88  98  115  160  111  107
1862508 1550  100  106  82  82  79  114  119  138  121  178
1862508 1560  166  179  141  135  115  114  140  104  97  93
1862508 1570  106  108  102  79  115  92  88  58  66  60
1862508 1580  64  85  87  96  102  83  99  93  71  81
1862508 1590  81  47   8  17  22  18  29  17  28  32
1862508 1600  28  31  38  51  70  74  83  84  87  100
1862508 1610  94  98  108  103  68  16  25  55  33  43
1862508 1620  39  28  36  37  32  30  43  34  34  49
1862508 1630  46  46  49  51  65  40  33  31  53  51
1862508 1640  44  43  37  49  41  53  49  999
1862508 #### D4 bilad (skavd?) många urtag
1862509 1683  262  313  370  326  98  135  184
1862509 1690  228  310  276  341  383  288  288  242  216  192
1862509 1700  215  125  127  147  158  133  88  61  38  42
1862509 1710  83  72  102  118  135  207  194  168  162  155
1862509 1720  204  162  184  193  191  162  114  99  114  116
1862509 1730  112  106  120  162  162  129  91  104  113  117
1862509 1740  149  114  134  158  143  133  84  89  93  101
1862509 1750  128  137  149  92  113  108  87  73  49  999
1862509 #### C10. rund, drag o glugg.rutten i ändar
1862510 1701  218  289  408  361  315  242  282  212  190
1862510 1710  196  220  317  357  277  330  315  313  237  222
1862510 1720  314  294  250  189  159  160  137  200  211  209
1862510 1730  237  214  214  137  126  93  107  104  127  118
1862510 1740  78  69  73  92  101  101  102  103  112  100
1862510 1750  140  106  113  97  81  86  85  67  52  999
1862510 #### C11. röstmoder. rund
1862511 1513  215  222  253  224  219  242  233
1862511 1520  209  265  308  241  271  318  274  201  193  182
1862511 1530  181  157  178  211  248  215  173  163  136  162
1862511 1540  118  155  125  102  94  86  89  107  97  87
1862511 1550  86  94  100  99  97  93  79  56  72  112
1862511 1560  92  90  66  58  75  62  81  85  62  52
1862511 1570  64  68  52  45  39  36  24  15  20  20
1862511 1580  22  25  26  20  22  31  29  35  24  24
1862511 1590  32  25  10   6  10   8   9   9   8   7
1862511 1600   8   7  10   9  13  15  14  16  18  13
1862511 1610  19  20  22  31  24  18  24  33  28  31
1862511 1620  34  24  21  34  29  28  25  36  35  36
1862511 1630  36  36  34  29  30  29  22  31  33  37
1862511 1640  37  29  26  28  999
1862511 #### A4(d) lik A5 men kanske vissa urtag som passar dåligt mot dennas?
1862514 1511  157  121  113  24  41  103  130  99  82
1862514 1520  83  109  77  51  75  115  76  29  32  34
1862514 1530  45  52  89  113  135  143  64  58  52  95
1862514 1540  73  97  46  45  54  76  112  119  82  72
1862514 1550  66  88  74  44  41  60  73  79  150  271
1862514 1560  194  177  112  107  117  91  117  115  70  50
1862514 1570  62  78  60  57  78  95  104  67  51  40
1862514 1580  45  52  53  58  65  95  62  47  35  46
1862514 1590  51  57  74  91  130  102  85  50  33  31
1862514 1600  45  57  52  34  23  16  33  46  54  39
1862514 1610  39  49  46  55  49  41  44  49  41  44
1862514 1620  51  56  45  48  29  29  38  34  27  27
1862514 1630  34  37  41  43  46  26  32  34  40  40
1862514 1640  26  21  32  27  28  35  18  22  23  18
1862514 1650  21  24  22  17  24  25  28  24  21  21
1862514 1660  22  22  34  28  27  24  19  18  23  20
1862514 1670  22  21  19  19  18  16  13  13  26  27
1862514 1680  24  32  28  20  19  22  23 -999  11  11
1862514 1690  14  13  15  15  36  30  31  33  31  29
1862514 1700  27  22  22  18  20  19  20  22  19  18
1862514 1710  17  19  17  18  19  25  17  17  16  13
1862514 1720  23  22  16  999
1862514 #### B4. bilad, ej skavd. (KHL)
1862515 1516  176  143  138  137
1862515 1520  135  140  136  95  126  124  129  113  100  101
1862515 1530  96  84  100  125  131  107  77  90  84  116
1862515 1540  102  147  123  95  86  101  87  96  69  76
1862515 1550  71  76  64  61  46  47  58  44  36  61
1862515 1560  67  74  61  41  43  40  57  49  36  36
1862515 1570  42  40  24  23  23  18  26  25  22  19
1862515 1580  26  19  27  21  13  12  20  25  13  20
1862515 1590  25  14   2 -999  11  11  16  17  10   7
1862515 1600  20  15  10  12  14  13  19  18  10  24
1862515 1610  21  31  36  36  35  31  37  58  53  62
1862515 1620  57  57  42  37  38  28  41  27  28  31
1862515 1630  40  40  40  33  40  31  30  38  52  47
1862515 1640  46  33  18  26  34  39  33  44  41  47
1862515 1650  36  32  41  30  35  40  30  21  17  23
1862515 1660  21  25  27  27  29  23  23  28  24  26
1862515 1670  37  30  33  27  19  20  21  23  999
1862515 #### B6, bilad, sämre skavd, ej vk.
1862516 1516  170  53  50  80
1862516 1520  76  78  92  58  93  103  106  86  73  120
1862516 1530  113  100  104  102  127  100  82  91  82  109
1862516 1540  69  66  40  42  39  50  65  71  66  83
1862516 1550  62  57  54  56  60  73  81  82  98  120
1862516 1560  113  110  87  102  107  77  91  105  56  57
1862516 1570  60  65  52  48  57  68  54  40  27  31
1862516 1580  37  33  40  45  51  72  51  57  45  60
1862516 1590  79  35 -999 -999  14   6   5   5   9  13
1862516 1600  12  15  14  15  13  25  26  32  42  57
1862516 1610  67  84  78  70  74  55  51  67  58  69
1862516 1620  69  47  31  35  29  34  41  41  46  43
1862516 1630  52  46  61  34  41  46  33  43  53  57
1862516 1640  55  34  28  25  30  41  45  44  47  44
1862516 1650  44  52  50  49  43  46  44  28  24  16
1862516 1660  20  18  24  29  34  37  35  32  36  25
1862516 1670  35  22  38  28  22  21  24  19  36  32
1862516 1680  34  40  39  38  35  23  21  10   2   7
1862516 1690  15  15  17  12  22  12  10  11  12  16
1862516 1700  23  14  14  11  17  18  16  13  13  12
1862516 1710   8   9  14  14  16  15  16  16  18  17
1862516 1720  22  21  999
1862516 #### B7. Illa skavd. KHL
186252 1505  139  237  234  256  307
186252 1510  299  354  363  327  293  329  276  274  288  296
186252 1520  248  274  239  157  138  163  153  107  95  111
186252 1530  76  86  58  99  186  165  148  148  114  130
186252 1540  130  149  121  97  90  81  102  117  120  108
186252 1550  93  114  95  73  57  82  85  91  84  105
186252 1560  115  131  99  86  100  83  105  118  78  64
186252 1570  70  78  60  39  47  49  32  22  15  16
186252 1580  26  28  28  21  30  46  45  55  29  35
186252 1590  33  27 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
186252 1600 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
186252 1610 -999 -999 -999 -999 -999 -999  18  18  14  15
186252 1620  20  24  16  23  19  21  19  28  32  31
186252 1630  36  29  37  27  40  37  24  31  46  33
186252 1640  32  31  999
186252 #### A8, vk, men ytterstadelen mycket osäker. t.ex 1641 är möjlig.
186252 #### Written=2018-07-02 12:05:29; 
186253 1535  203  146  166  131  196
186253 1540  146  182  146  107  117  155  130  169  107  108
186253 1550  78  100  104  86  88  116  95  94  119  144
186253 1560  140  151  125  102  133  102  115  96  74  66
186253 1570  52  59  50  52  62  49  51  38  36  32
186253 1580  48  42  53  48  59  75  51  67  33  49
186253 1590  52  52 -999 -999   9   8  15  13  15  16
186253 1600  22  15  22  32  35  41  39  52  60  67
186253 1610  60  80  88  97  91  82  85  87  57  54
186253 1620  75  49  48  62  54  51  51  60  51  54
186253 1630  53  47  66  51  54  50  45  40  54  59
186253 1640  54  55  38  40  53  70  67  999
186253 #### C12 +vv
186254 1524  79  58  74  58  62  71
186254 1530  74  61  54  74  76  89  96  102  74  180
186254 1540  118  183  95  72  82  64  76  96  67  70
186254 1550  51  87  119  109  102  116  97  91  115  142
186254 1560  92  105  101  99  103  92  94  89  68  81
186254 1570  85  90  73  61  81  73  61  63  59  54
186254 1580  50  78  83  78  98  109  85  90  75  96
186254 1590  62  68  20  23  35  44  38  52  64  70
186254 1600  74  83  79  108  89  77  117  139  105  109
186254 1610  90  101  88  109  93  91  77  109  96  91
186254 1620  110  76  90  97  88  83  119  88  113  116
186254 1630  86  92  96  56  92  72  78  85  85  83
186254 1640  64  73  86  75  69  77  58  67  999
186254 #### D8 skavd & bilad
186255 1523  180  211  245  224  196  201  162
186255 1530  134  147  159  198  219  162  125  120  99  151
186255 1540  127  172  128  107  111  110  134  163  118  105
186255 1550  110  130  108  96  82  100  78  74  78  87
186255 1560  80  81  57  56  67  83  92  87  72  70
186255 1570  63  72  56  53  47  49  50  42  39  32
186255 1580  39  28  28  32  34  49  50  54  27  36
186255 1590  43  36 -999  13  12  13  16  18  18  14
186255 1600  19  17  16  21  26  24  31  31  34  40
186255 1610  39  55  64  61  63  51  53  58  47  66
186255 1620  72  72  58  86  66  70  64  58  51  60
186255 1630  62  55  49  35  32  43  33  42  44  55
186255 1640  50  43  38  36  41  57  999
186255 #### D5 skavd o bilad
186256 1695  342  278  259  279  324
186256 1700  303  267  320  276  275  261  222  277  143  110
186256 1710  181  205  235  227  230  280  253  263  216  202
186256 1720  229  181  216  268  186  206  185  194  196  201
186256 1730  161  148  193  136  142  141  127  165  184  161
186256 1740  99  62  76  91  82  99  86  100  130  136
186256 1750  177  152  169  118  999
186256 #### A11 röstmoder, rund


18625 1 Lada, Noret, Järna sn                PCAB
18625 2 Sweden    Picea abies     234 6032N1425E     1551 1861
18625 3 T. Axelson
18625  #### 60.54824, 14.42421
186251 1551  21  15  32  18  20  13   8  17  13
186251 1560  15  16  17  32  16  14  14  15  16  12
186251 1570  27   9  12   6  21  13  15  17  18  15
186251 1580  15  11   8  10  11   9  22  19  21  20
186251 1590  14  16  22  24  27  29  45  47  70  101
186251 1600  62  65  62  44  25  19  20  26  31  37
186251 1610  26  26  20  24  22  26  16  22  19  16
186251 1620  25  14  15  16  20  11   9   9   9  12
186251 1630  12  18  20  21  34  49  49  56  55  69
186251 1640  43  46  57  40  29  15  30  21  17  19
186251 1650  15  14  16   6  21  13  13  12   7  14
186251 1660  12  15  16  19  19  30  28  17  15  11
186251 1670  10   6  26  24  43  35  56  53  45  58
186251 1680  47  51  64  62  54  43  28  44  52  87
186251 1690  69  101  67  76  109  108  116  98  77  84
186251 1700  107  85  98  90  81  74  87  101  99  76
186251 1710  81  79  64  69  85  40  59  49  57  61
186251 1720  41  57  53  73  71  76  87  98  101  74
186251 1730  60  66  92  76  69  53  46  44  53  53
186251 1740  63  37  42  49  46  51  42  57  65  48
186251 1750  60  49  61  61  74  62  56  46  42  40
186251 1760  49  45  48  42  35  41  50  38  51  51
186251 1770  50  36  45  33  35  43  51  54  54  34
186251 1780  40  39  31  28  24  29  27  19  24  23
186251 1790  13  16  24  25  22  35  21  28  24  35
186251 1800  29  23  24  17  25  22  24  23  25  24
186251 1810  25  23  20  20  16  16  16  18  18  22
186251 1820  15  16  18  24  22  22  28  19  31  23
186251 1830  20  16  13  15  12  10  17   9  11  11
186251 1840   2  14  11   9   6  12   9   9  12  11
186251 1850  13   9  11   6  10   8   9   8  10  999
186251 #### A3 +>0? tät ytved
1862512 1669  103
1862512 1670  99  115  97  123  124  87  116  104  144  123
1862512 1680  117  181  130  154  165  121  124  115  144  128
1862512 1690  106  120  109  115  149  150  114  90  74  72
1862512 1700  71  53  50  51  46  32  35  53  72  58
1862512 1710  67  74  72  76  97  64  60  66  79  73
1862512 1720  60  71  66  60  62  78  68  67  53  69
1862512 1730  66  89  76  84  69  70  64  65  65  68
1862512 1740  57  44  51  63  60  71  68  80  69  51
1862512 1750  43  53  68  70  71  64  65  60  55  53
1862512 1760  52  58  82  79  75  57  34  31  43  30
1862512 1770  30  33  37  28  32  39  38  48  49  43
1862512 1780  44  45  39  58  67  64  57  42  52  50
1862512 1790  38  41  48  40  34  42  37  48  41  51
1862512 1800  51  57  42  39  42  43  42  46  49  53
1862512 1810  52  63  50  48  41  43  56  54  64  56
1862512 1820  42  37  51  51  49  54  66  56  56  51
1862512 1830  40  51  45  47  49  47  33  38  34  33
1862512 1840  24  34  38  35  29  35  31  37  36  29
1862512 1850  36  31  42  45  43  47  30  41  36  35
1862512 1860  33  40  999
1862512 #### B3. Savbarkad. rund
1862517 1697  95  108  106
1862517 1700  93  94  103  112  83  64  58  62  57  49
1862517 1710  42  54  61  67  62  61  42  50  59  32
1862517 1720  34  35  52  50  36  47  34  52  44  54
1862517 1730  59  46  60  55  41  41  55  47  57  35
1862517 1740  36  20  24  25  28  40  37  37  30  19
1862517 1750  18  18  19  23  46  67  45  48  36  36
1862517 1760  38  37  28  32  39  28  20  19  33  33
1862517 1770  14  19  24  20  25  33  49  43  39  30
1862517 1780  31  30  30  38  66  92  74  58  54  44
1862517 1790  32  38  58  43  47  48  38  49  38  53
1862517 1800  68  54  57  57  73  77  63  85  97  110
1862517 1810  78  100  84  75  65  57  51  72  70  49
1862517 1820  49  41  41  59  54  55  81  96  87  64
1862517 1830  58  41  41  41  30  35  40  42  47  52
1862517 1840  31  32  41  37  50  48  35  35  45  31
1862517 1850  60  53  64  64  52  50  49  49  49  51
1862517 1860  64  75  999
1862517 #### ÅsB. 
1862518 1695  109  102  87  95  104
1862518 1700  89  100  120  137  135  113  114  141  116  89
1862518 1710  88  104  90  82  90  69  80  63  65  73
1862518 1720  78  79  80  88  85  120  112  106  135  131
1862518 1730  145  146  122  95  128  97  86  51  65  61
1862518 1740  62  72  62  79  82  82  92  84  86  72
1862518 1750  86  78  84  74  72  75  50  51  63  50
1862518 1760  51  48  45  46  46  59  51  45  55  49
1862518 1770  46  49  56  48  71  76  89  68  54  44
1862518 1780  45  47  21  30  35  43  33  24  36  49
1862518 1790  40  34  35  36  42  34  30  48  49  40
1862518 1800  30  28  28  31  30  18  34  33  37  27
1862518 1810  24  34  43  33  37  50  59  66  97  86
1862518 1820  89  103  100  79  79  76  63  56  56  44
1862518 1830  41  46  26  32  33  29  28  21  24  20
1862518 1840  14  17  15  23  18  18  18  12  13  14
1862518 1850  19   8  11   9  12  999
1862518 #### ÅsD. +ca6. skadat ytfragment.