Olars Nises lau, rest av ängslada vid närsenvägen, Björbo.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2018

Vägg D. Ladan var väl uppallad och ändarna på golvets roor sticker fram mellan syll och andra stockvarvet.

Hörnet C-D. Notera de kilformade rotstocksändarna och de för de enkla ladorna så typiska rännknutarna.
Den 20 juni besökte jag efter tips från Leif Olsson, Nises Olars lau, en ladplats vid närsenvägen, ca 400 m söder om Brackan, norr om Björbo, 60.49147, 14.70062 (WGS 84). Platsen, belägen på BJÖRBO 22:10 (8) - alltså "bolagsskog", är nu bevuxen med ca 130-åriga tallar (se nedan) och utgör en tydlig upphöjning över den frodigt gräsbevuxna lilla myr som omger den på tre sidor. Av ladan, som mäter 3,5 gånger 2,6 meter, återstår endast ca två nästan helt förmultnade varv och resterna av ett golv av roor som legat i ladans längsriktning. Var ladans ingång varit kan inte säkert avgöras, men södra långsidan betraktas i det följande som A, även om dörren minst lika sannolikt satt på östra gaveln även om några märken efter den inte kunde upptäckas i den mycket murkna D3 som i så fall bör ha varit tröskelstock. Ladan har varit väl uppallad på stenar. Knutarna är de för lador vanliga rännknutarna, och de vid trädfällningen uppkomna kilformade avsluten på rotstockarna har behållits. Kvarsittande bark finns, särskilt mellan varven. Några flyttmärken kunde inte iakttas, men kan p.g.a den långt framskridna nedbrytningen inte helt uteslutas; förekomsten av kvarsittande bark gör det dock mindre troligt att ladan flyttats. Trots stockarnas mycket dåliga skick lyckades det att med tillväxtborr (5 mm) provta B1, C1 och D1, ehuru den inre delen av den angripna splintveden i C1 delvis smulades i båda proven och endast den yttre delen av B1 kunde erhållas. Alla provtagna stockar är av tall. B1 och D1 sannolikt ur samma träd, och kan sammantaget dateras alla till vinterhalvåret 1856/57. Mest sannolikt har träden vuxit på fast mark, antagligen där ladan nu står. Prov togs också i tre av de omkringstående tallarna omkring 70 cm över mark. Med tillägg för ringar som missades p.g.a borrning brevid märgen och ca 5 år för att nå 70 cm höjd, bör det nuvarande tallbeståndet kunna beräknas ha grott åren omkring 1890 på då antagligen relativt öppen mark. Möjligen kan skogens återkomst indikera att myrslottern upphörde redan något årtionde in på 1900-talet, då ladan torde ha börjat bli invuxen. Ladan är inte markerad på ekonomiska kartan 1970, och torde redan då ha varit mycket förfallen. Ladan ska ha använts av Olars Nises på Holan i början av 1900-talet, efter överenskommelse med bolaget. Vem som byggt den och brukat den dessförinnan är oklart.

Noter


Ladruinen sedd från västsydväst. Änden av syllstocken B1 står lutad mot den hitersta hörnstenen (AB) och gick att provta trots att så lite av den återstod. Övriga provställen är ungefärligt markerade med orange. De andra stockarna var alltför murkna för att medge provtagning


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Mätvärden (rådata)

180620 1 Ladruin vid Närsenv, Björbo             PISY
180620 2 Sweden    Pinus sylvestris  230M 6029N1442E     1696 2017
180620 3 T.Axelson
180620 #### 60.49147,14.70062. Prov från ladruin och från tallar runt denna
1806200a1904  208  220  241  173  201  173
1806200a1910  191  147  170  165  194  115  119  103  144  123
1806200a1920  158  182  147  150  110  109  86  78  56  92
1806200a1930  107  83  100  85  76  78  62  63  57  89
1806200a1940  94  118  121  135  106  101  95  109  88  101
1806200a1950  101  98  88  119  113  155  158  180  153  151
1806200a1960  80  78  78  81  96  98  86  90  66  64
1806200a1970  57  84  99  104  101  107  100  77  70  73
1806200a1980  79  68  83  60  68  57  36  43  49  45
1806200a1990  32  60  53  49  34  36  19  26  17  17
1806200a2000  24  21  28  28  26  32  34  28  22  24
1806200a2010  25  26  32  39  38  37  34  48  999
1806200a#### +ca 6 t märg. 70 cm öm (->1898-5=grodd ca 1893
1806200a#### DistanceToPith=14,2; Written=2018-06-20 19:58:38; YearsToPith=6; 
1806200a#### CalcRadius=Yes; Radius=119,571; PithCoordinates=1.820,41.381; 
1806201a1913  170  169  133  205  176  196  169
1806201a1920  177  164  138  132  146  180  158  189  142  192
1806201a1930  178  118  136  164  107  149  145  148  136  124
1806201a1940  122  114  127  118  99  129  146  107  111  151
1806201a1950  230  203  254  257  213  218  195  233  195  203
1806201a1960  130  110  103  144  119  99  132  147  130  134
1806201a1970  112  104  163  159  144  147  121  121  115  108
1806201a1980  104  106  104  111  120  98  83  98  85  68
1806201a1990  45  85  85  70  91  81  55  100  51  72
1806201a2000  64  68  81  79  64  79  72  64  73  79
1806201a2010  73  64  66  62  70  34  45  37  999
1806201a#### taget ca 70 cm över mark.+ca 16 t märg (1897-5-->grodd ca 1892)
1806201a#### DistanceToPith=34,9; YearsToPith=16; Radius=161,396; CalcRadius=Yes; 
1806201a#### PithCoordinates=-25.993,18.500; Written=2018-06-20 20:10:50; 
1806203a1899  194
1806203a1900  148  131  162  161  208  199  226  167  170  134
1806203a1910  171  138  127  135  153  126  128  88  88  91
1806203a1920  67  78  72  83  61  65  52  58  42  44
1806203a1930  28  28  24  21  20  20  28  29  46  42
1806203a1940  18  37  42  48  36  42  36  24  13  31
1806203a1950  29  25  33  36  31  42  37  47  48  42
1806203a1960  29  40  46  74  53  60  53  67  69  51
1806203a1970  50  69  106  121  143  152  112  106  78  87
1806203a1980  85  84  114  106  101  106  114  143  149  170
1806203a1990  208  241  174  191  160  178  85  138  78  97
1806203a2000  93  70  64  47  70  74  59  72  76  76
1806203a2010  58  50  74  52  39  50  49  46  999
1806203a#### +ca 7 t märg. ca 70 cm öm (1899-7-5-->grodd ca 1887
1806203a#### DistanceToPith=19,3; YearsToPith=7; Radius=66,802; CalcRadius=Yes; 
1806203a#### PithCoordinates=0.275,106.828; Written=2018-06-20 20:35:23; 
1806204a1699  344
1806204a1700  326  336  347  253  163  161  164  170  133  111
1806204a1710  150  122  142  96  120  107  101  89  76  88
1806204a1720  111  101  94  109  111  98  52  87  82  82
1806204a1730  79  86  57  35  46  35  32  44  64  48
1806204a1740  47  31  33  26  23  21  30  44  31  42
1806204a1750  52  43  62  51  71  60  50  40  44  36
1806204a1760  32  37 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
1806204a1770 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
1806204a1780 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
1806204a1790 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
1806204a1800 -999 -999 -999  14  16  14  16  19  15  18
1806204a1810  12  10   8  14   9   8  12  16  13   7
1806204a1820  15  10  14   7  16  15  22  23  16  15
1806204a1830  23  21  32  23  19  16  15  17  22  24
1806204a1840  12  12  12   7  10  12   9  14  10   9
1806204a1850  12  19  12   9  11  13  15  999
1806204a#### C1
1806204b1696  148  235  304  292
1806204b1700  278  316  297  232  167  211  198  167  147  131
1806204b1710  157  100  154  132  145  143  117  88  66  71
1806204b1720  100  102  89  95  104  97  56  81  82  67
1806204b1730  83  79  65  59  55  47  34  48  68  46
1806204b1740  45  26  38  35  17  17  30  37  40  36
1806204b1750  37  47  65  56  64  44  46  47  29  51
1806204b1760  29  35  42  36  44  34  32 -999 -999 -999
1806204b1770  25  16  21  22  20  18  27  36  30  25
1806204b1780  20  20  14  17  14  11  11  11  14  23
1806204b1790   5  16  15  14  10  13   6  15  13  12
1806204b1800  11  12  12 -999 -999 -999 -999  13  12  11
1806204b1810   9  11  13  10  17  12  14  14  15  17
1806204b1820   9   9  18  15  15  12  13  10  12  10
1806204b1830  13  18  11  11  14   7   7   9  13  10
1806204b1840  16  11  12  18 -999 -999 -999 -999 -999 -999
1806204b1850 -999 -999 -999 -999  14  15  16  999
1806205a1705  103  90  114  81  106
1806205a1710  100  112  99  80  83  100  81  91  64  89
1806205a1720  76  67  66  96  94  89  71  57  47  51
1806205a1730  41  60  75  54  58  40  40  47  39  43
1806205a1740  41  43  51  58  39  53  67  69  76  71
1806205a1750  89  68  108  91  84  79  50  60  40  62
1806205a1760  50  56  61  65  74  73  88  70  61  58
1806205a1770  50  33  47  42  49  51  54  65  92  84
1806205a1780  46  50  48  58  56  80  58  13  10  20
1806205a1790  27  26  26  25  40  31  30  24  35  32
1806205a1800  25  19  19  23  27  36  33  34  32  33
1806205a1810  29  49  45  41  25  36  42  64  68  72
1806205a1820  53  81  66  57  41  26  56  43  50  33
1806205a1830  29  31  40  38  47  36  42  34  37  31
1806205a1840  30  34  36  31  44  41  33  28  35  27
1806205a1850  35  23  26  21  22  19  15  999
1806205a#### D1
1806206 1758  84  90
1806206 1760  79  107  96  87  94  87  90  77  89  101
1806206 1770  79  55  74  67  62  70  73  82  86  50
1806206 1780  51  61  64  56  65  75  64  16   6  18
1806206 1790  28  47  42  44  48  41  39  31  40  45
1806206 1800  24  19  29  29  42  41  46  42  49  70
1806206 1810  60  68  67  38  32  46  51  75  73  85
1806206 1820  79  89  64  37  30  31  42  57  57  52
1806206 1830  51  39  50  45  58  31  62  38  47  37
1806206 1840  40  35  43  41  51  43  37  34  43  29
1806206 1850  33  21  21  20  22  26  19  999
1806206 #### B1